Covid-19 Curfew order extended for 2 more weeks

Date

Tengaun ma temanna (11) aika reke manin te COVID-19 irouia ao e a kanaauaki riki te kainiin inanon riki uoua te wiiki

(Bairiki, Tarawa, Kaabong 3 ni Maati 2022) ----- E a tia Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki ni kamatoa bwa 11 mwaitin keiti ake a tibwa kuneaki bwa iai irouia te COVID-19, 20 aika a kamatoaaki bwa a marurung, 11 ake a tia ni kabuanibwai, ao temanna (1) ae e tiku ni kawakinaki ngkai n te Onaoraki iaon Abemama.

Ni kaineti ma ana tauanimwii Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki, ao e kamatoaaki bwa e a nakon te mwaiti ae 2,964 mwaitiia ngkai aika a tia n reke irouia te COVID-19. Man te ikota ni ware aei ao iai 42 ake bwatintian te kiba mai Biiti ao ai 2,922 ake a kuneaki itinanikun taabo n katantan iaon Tarawa Teinainano ma Betio ao Buota n te mwaiti ae 2,638; 134 iaon Butaritari; 49 iaon Tarawaieta; 45 iaon Abaiang; n reitaki naba ma 18 keiti ake a manga kuneaki riki iaon Abaiang ao Tarawaieta, 18 iaon Abemama, 11 iaon Aranuka ao ruaman (9) iaon Makin. Ikotaia ngkai aika a tia ni marurung man te COVID-19 ai bon 2,261.

Ibukin maurin te botannaomata ao e baaireia ami Tautaeka bwa e na reitakinako riki te kainin n te maan ae uoua riki te wiiki are e na moa man te Kanimabong 4 bongin Maati 2022 ni karokoa te Kanimabong 18 ni Maati 2022 rinanon te kateniua n rietaata ni kauring ke Alert Level 3. Bwaninin rongorongon aio e na manga bon katanoataki nte tai ae waekoa.

A kauringaki te botannaomata bwa ana teimatoa n iira nanon ana kainibaaire Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki man tararuaiia raoi aia kara ao ni boutokaia bwa a na riai ni kakoroi itiia ao man waekoa n nikiriia n te Onaoraki ngkana iai namakinan te Aoraki irouia.

--------------------------

The Ministry of Health and Medical Services has reported 11 new confirmed positive cases of COVID-19, 20 new recovery cases, the number of death cases remain at 11 and one (1) new case currently admitted at the isolation center in Abemama Island.

According to the Ministry of Health and Medical Services record, the cumulative total of COVID-19 infected cases in Kiribati is now 2,964 which comprises of 42 imported cases and 2,922 community cases on South Tarawa, Betio, Buota, Butaritari, North Tarawa and Abaiang, Abemama, Makin and Aranuka. The total number of COVID-19 recovery cases is now 2,261.

Due to the continued spread of the virus, the Government has decided to extend the curfew for another two weeks starting from Friday 4th March 2022 until Friday 18th of March 2022 under Alert Level 3. Full details of the curfew will be shared later.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: tteabo@ob.gov.ki