Mwaitin te keiti ngkai tebubua tengaun ma onoman

Kuneaki ruaman (9) iaon Butaritari ao uangaun ma 28 aika boou iaon Tarawa Teinainano ma Betio ake iai irouia te COVID-19

(Bairiki, Tarawa Katenibong, 26 n Tianuare 2022) ----- E a tia te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ni kamatoa bwa manga teningaun ma itiman (37) aika a tia n manga kuneaki riki irouia manin te aoraki ae te COVID-19 itinanikun taabo ni katantan ao mai ibuakona aika ruaman (9) ake a bon reke iaon Butaritari.

Iai tebwi ma teuana (11) katoto (ke samples) mai Butaritari aika a tia n anaaki ibukin tuoakiia irouia ana taan mwakuri te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ao n tia n kuneaki bwa 9 mai iai bon iai manin te COVID-19. Kaain Butaritari ake iai irouia manin te Aoraki aio a bon kaman n teimatoa ni kawakinaki n te tabo n katantan bon iaon Butaritari man moan waerakeia man te kaibuke ni karokoa ngkai. Ake a kuneaki iaon Tarawa aika uangaun ma waniman (28) a bon kawakiniia iaan mwengaia ibukina bwa a bon akea moa aia kanganga nte tai aio.

Ruamwin te rongorongo are e kanakoaki ngkoananoa ibukia teniman ake a karinaki n te Isolation Center ibukin tararuakia riki ae onoti ao uoman a bon tia n otinako naba ngkoananoa ao temanna e teimatoa n tiku ngkai e kuneaki bwa iai aorakin buroona mai i mwaina ma e bon tiku n tararuaki ngkai iai manin te COVID-19 irouna.

Mwaitin te keiti iaon Kiribati ngkai bon tebubua tengaun ma onoman (116) bwa teningaun ma onoman (36) ake bwatintia ake a roko mai Biiti ao waningaun (80) ngkai ake a kuneaki itinanikun taabo ni katantan.

E na kaotinakoaki te kaetieti ibukin Butaritari rimwi n te bong aio, ma e ngae n anne ao n reitakin te Tautaeka ma te Kauntira ni Butaritari ao ea tia n nako te kakaeti bwa enang waaki ngkai te moantaii ni kainin iaon Butaritari n aron are e karaoaki i Tarawa Teinainano ma Betio n tei tai ae waekoa.

Ibukin naba ongoraan te botannaomata ao te koraki ake irekerekeia naake e moan reke te Aoraki aei ngkoa irouia ake a kaawakinaki n taabo ni katantan aika te Umwanibong ae tengaun ma itiman mwaitiia (17) ao War Memorial (See Bee) Primary ae waningaun ma itiman mwaitiia (87), uoman (2) nte TUC1 JSS ao onoman (6) nte FEMA Lodge a tia ngkai ni bane n tuoaki riki ao a bane n akea irouia te COVID-19. E a bon tia naba n roko n tokina te tai are e na tia ni kona n riki te Aoraki aei irouia aomata aika te bubua tengaun ma uoman (112) aikai, ao nanona ngkanne bwa ai akea te anga are a na kona ni manga uota te Aoraki aei, ai ngaia are tia ni kaotinakoaki ni kabane n te bong aei ae te Katenibong 26 n Tianuare 2022.

Ibukin maurira ao kauarerekean butinakon te Aoraki aio ao e a bubutiiaki te botannaomata bwa kam na moanibwaia marurungimii, katoka te nakonako ao ni kateimatoaa te ongotaeka ao iran nanon ana kainibaaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki n aron kabonganaakin rabunan te ubu, te tauraroa, te tebo bai ma te toobu ao ai bwainakin te kakaitiaki n taainako.

A butiaki kaaro ao naake iai aia ataei bwa a na ibuobuoki n tararuaiia raoi aia ataei bwa a na aaki nakonako ke ni kitani mweengaia n te tairiki bon ibukin mauriia ao mauriia kaain mweengaia.

----------------------------------

The Ministry of Health and Medical Services has confirmed thirty-seven (37) new positive COVID-19 cases outside border quarantine. Nine (9) out of the new cases were found in Butaritari Island.

The Ministry reported that 11 samples were collected from Butaritari of which 9 were confirmed positive. These people have been quarantined in Butaritari since their arrival. The 28 new cases on Tarawa remain home quarantined.

Following the update made yesterday on COVID-19 admissions, one of the three cases remain admitted at the Isolation Center since the patient has been found to have a history of a heart problem but remains in a stable condition.

This brings the total number of positive cases to 116 which comprises 36 imported and 80 local cases.

A curfew order for Butaritari will be issued shortly, however, local authorities on the island have been advised to immediately instigate a lock-down on the Island, with similar conditions to the order that has been issued for South Tarawa, Betio and Buota.

For the public’s further update on the COVID-19 situation in the country, the Ministry of Health and Medical Services confirms that the close contacts of the first reported community cases which includes seventeen people (17) who were quarantined at the Umwanibong, eighty-seven (87) people quarantined at the War Memorial (See Bee) Primary, two (2) at the TUC1 JSS Bikenibeu and six (6) security guards at FEMA lodge Quarantine Centers have all tested negative. They have now passed the incubation period for the virus which means that there is minimal chance for them to be carriers or infectious. All 112 close contacts of the first reported cases have been released today Wednesday 26th January 2022.

The public is advised to strictly follow the Ministry of Health and Medical Services Standard Operational Procedures and comply with the curfew order to safeguard themselves and their families from this pandemic.