Covid-19 New Public Health Order

Date

(Bairiki Tarawa, Kanimabong 17th June 2022) ---- Ea tia n baireia ami Tautaeka bwa e na kamaraua riki te karinan ni kauring nakon Alert Level 3c n reitaki ma te Oota ao kainibare (SOPs) ibukin Maurin te botannaomata man te COVID-19. E na moa bwainakina man te Kanimabong 17 n Tuun, 2022 ibukin uoua te wiiki.

N te Oota ae boou aio, ao e teretere iai bwa ea okira arona te nakonako iroun te botannaomata iaon abamakoro ake a tia n rootaki n te COVID-19. Taabo ni mooi nangkona, mooi manging ao taabo n takakaro a kona n okira aron ukia iaan te tua.

Ibukin mamananga mai tinaniku nako Kiribati ao e aki kainanoaki bwa te quarantine ma e kainakoaki te tutuo 24 te aoa imain te kiba. Te quarantine ke manin te tiku n taabo ni kamanomano iaon Kiribati ea kerikaki nakon tii tenibong. Ma ngkana iai te COVID-19 iroum ao kona tiku riki ni karokoa ae akea manin te Aoraki iroum imwin tuoam uoua te tai. E nang tauraoi n okira arona te kiba nakon 1 n Aokati 2022.

Te mwamwananga imarenenan abamakoron nako Kiribati e na bon waakinako rinanon ana kainibaire naba Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki n reitaki ma angaraoin taabo n katantan iaon Abamakoro ake e tuai n roko iai te COVID-19.

E kauringaki te botanaomata bwa e ngae ngke ea kamarauaki kanoan te Oota ma kainibaire, e kakawaki bwainakin te rabuna n uubu, te tebo bai ao te kaitiaki n taai nako ni kaineti ma kainibaire (SOPs) ake kawenei Botakin te Mauri ma Katoki Aoraki n irekereke ma kauarerekean butinakon te Aoraki ae te COVID-19. E kaungaki naba te botanaomata bwa ana riai n kakoroi itia ni katantan, ao n itinak nimaua te namakina imwin koron aia kauoua n iti.

E kan reitia n kauringi ngkami ami Tautaeka bwa ea tia naba ngkai n waaki man te wiiki aio te iti n totoko ibukia ataei ake a bwaka imarenan 12 nakon 17 te ririki, iaon Tarawa Teinainano ma Betio. A kaungaaki kaaro ma taan tararua bwa a na riai n bane n kakoroi itia natia ma aia ataei bwa bon ngaia angan buokaia man te Aoraki ae te COVID-19 ao bon ibukin naba mauria te botanaomata iaon Kiribati.

------------------------------------------------------------------------

The Government of Kiribati has reduced the COVID-19 Alert Level from 3b to 3c and relaxed the SOP guidelines currently being practiced as part of Kiribati’s preventive measures for COVID-19.

The New Public Health Order is effective from Friday 17th of June, 2022 and will remain for two weeks as the curfew hours have ceased for all islands that are infected by COVID-19. Furthermore, inter-island travel will still be subject to the availability of quarantine centers on islands that are COVID-19 free.

For internal and international travels, the Government has reduced the number of days spent in quarantine centers for all travelers from seven (7) to three (3) days. All international travel to and from Kiribati will return to normal on the 1st of August, 2022.

Despite the relaxation of some of the SOP guidelines, the Government appeals to the general public to continue practicing health safety measures such as wearing masks in public and the continuation of handwashing to help stop the spread of the virus. The public is encouraged to visit clinics to receive vaccination and booster, 5 months after receiving second dose.

As of this week, the administration of the Pfizer vaccine for youths between the age of 12 and 17 years has commenced in South Tarawa and Betio. Parents and guardians are encouraged to ensure all their children are fully vaccinated to ensure the safety and well-being of their children and the general public.

Press Release