Covid-19 twenty new confirmed cases

Kamatoaaki uangaun (20) aika iai manin te Covid-19 irouia

(Bairiki, Tarawa Kanimabong, 28 n Tianuare 2022) ----- E a tia te Botaki ni mwakuri ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ni kamatoa bwa iai uangaun (20) riki aika iai irouia manin te COVID-19 n te tai aio rinanon tuoakin aia katoto (samples) n ana Lab te O n Aoraki i Nawerewere.

Te mwaiti ae e boou aio a bon kawakiniia iaan mwengaia ibukina bwa bon akea moa aia kanganga n te tai aio.

Are nanona bwa mwaitiia ngkai aika a tia n reke irouia te Aoraki aio ai bon uabubua ao temanna (201) bwa teningaun ma onoman (36) ake bwatintia ake a roko mai Biiti ao tebubua onongaun ma niman (165) ngkai ake a kuneaki itinanikun taabo ni katantan are e rin naba inanona te mwaiti ae ruaman (9) ake a kuneaki ao ni kawakinaki i Butaritari.

E bon tiku naba ngkai arona babaire ake a irekereke ma te kateniua n rietaata n katauraoi ke Alert 3. Ibukin maurira ao kauarerekean butinakon te Aoraki aio ao e a bubutiiaki te botannaomata bwa kam na moanibwaia marurungimii, katoka te nakonako ao ni kateimatoaa te ongotaeka ao iran nanon ana kainibaaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki n aron kabonganaakin rabunan te ubu, te tauraroa, te tebo bai ma te toobu ao ai bwainakin te kakaitiaki n taainako.

A butiaki kaaro ao naake iai aia ataei bwa a na ibuobuoki n tararuaiia raoi aia ataei bwa a na aaki nakonako ke ni kitani mweengaia n te tairiki bon ibukin mauriia ao mauriia kaain mweengaia. Ea irianaki naba aio ma te bubuti nakoimi te botanaomata ami ibuobuoki ibukin kabonganan nambwa n ibuobuoki n aron 555 nte O n Aoraki ibukin buokaia ake iai te Aoraki aio irouia. Te nambwa ae 197 ibukin buoka riki tabeua inanon te tai aio. Te nambwa ae 400 are e aki naba kaboaki ibukin te kaako ma bitineti. Bon te bubuti nakoimi kabonganakin raoi nambwa aikai ao n aki tarebonia n takakaro.

----------------------------------

The Ministry of Health and Medical Services has confirmed twenty (20) new positive COVID-19 cases outside border quarantine. The 20 new cases on Tarawa remain home quarantined noting their mild symptoms.

The new cases bring in a total number of positive cases to 201 which comprises of 36 imported and 165 local cases that includes the 9 cases found in Butaritari Island.

The orders under Alert Level 3 are still in effect therefore the public is advised to strictly follow the Ministry of Health and Medical Services Standard Operational Procedures and comply with the curfew order to safeguard themselves and their families from this pandemic.

Press Release