E tau mwaitin te raiti

E tau mwaitin te raiti imwaain rokon te kaibuke ni konteina ni moan wiikin Beberuare

(Bairiki, Tarawa Moanibong, 24 n Tianuare 2022) ----- E a tia te Botaki ibukin Kaneweaba, Bitineti, Karaobwai ao Boboti (MTCIC) ni kamatoa bwa e bon tau mwaitin te kaako ae te raiti inanon baia kambwana n oota ni karokoa manga rokon te kaibuke ni kaako.

E katautauaki bwa e na roko te kaibuke ni kaako ma uotana uabwii (20) konteina n raiti ao kaako riki tabeua n te Kanimabong ae 4 bongin Beberuare 2022.

E ngae ngkai ti mena ngkai inanon te kanganga n irekereke ma butinakon te COVID-19 ao e kamatoaa te Botaki ibukin Kaneweaba, Bitineti, Karaobwai ao Boboti bwa a na bon teimatoa Kambwana n Ota n kabooinakoi ao n tibwatibwai aia kaako tii nakoia titooa ake a uarereke iaon Tarawa Teinainano ma Betio ibukin buokan te botannaomata. E karaoaki aio ibukin kauarerekean te mwainging irouia aomata inanon tain te kainin aio ike a kantaningaaki aomata nako bwa a na karekei kanaia man titooa ake a uarereke ni bon aia kaawa nako.

A kaungaaki titooa aika a uarereke iaon Tarawa Teinainano, Betio, Buota ao ai bon iaon abamakoron Kiribati ni kabane bwa a riai ni karokoi aia oota rinanon te meeri ke te tareboon ao ni kanakoi boon aia kaako rinanon te intanete ke te e-banking ke ni bon teremo boon aia kaako bwa e aonga ni kona n uarereke te mwainging.

BItineti ake a kainanoa buokaia a kona n reitaki ma Aobitin Kaneweaba, Bitineti, Karaobwai ao Boboti iaon te nambwa ae e aki kabooaki ae 400 n aoan te mwakuri.

-----------------------------

The Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives confirmed that there is sufficient stock of rice in the country before the arrival of the next shipment.

The next shipment is scheduled to arrive on the 4th of February 2022 and will bring twenty (20) containers of rice together with other food commodities.

The Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives stressed that wholesalers will continue to sell and deliver cargoes to retailers only across Betio, South Tarawa and Buota on a regular basis. The public is expected to buy goods from nearby shops within their villages to minimize movement from one place to another.

All retailers on South Tarawa, Betio, Buota and in the outer islands are encouraged to place orders through email or by phone, with payments through e-banking or post office.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: tteabo@ob.gov.ki