Kamatoaaki 81 aika manga reke irouia covid-19

Date

Kamatoaaki waningaun ma temanna (81) aika iai manin te COVID-19 irouia.

(Bairiki, Tarawa Kanimabong, 11 n Beberuare 2022) ----- E a tia te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ni kamatoa bwa waningaun ma temanna (81) ngkai mwaitin keiti aika a boou n iai irouia te COVID-19.

Ni kaineti ma te riiboti, ao e kamatoa te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki bwa keiti aika waningaun ma temanna (81) aikai a bon kuneaki iaon Tarawa Teinainano, Betio ma Buota. Man te ware anne ao teningaun ma niman (35) mai iai aika a kuneaki rinanon te PCR lab test ao angaun ma onoman (46) aika a kuneaki rinanon te tutuo ae e tawe ke te Rapid Antigen Test.

Are nanona ngkanne bwa n te tai aei ao ikotan mwaitiia aika a tia n reke n te Aoraki ae te COVID-19, ai bon 2,316. Angaun ma uoman (42) ake bwatintian te kiba mai Biiti ao 2,274 ake a kuneaki itinanikun taabo n katantan iaon Tarawa Teinainano ma Betio ao Buota n te mwaiti ae 2,125, tebubua uangan (120) iaon Butaritari ao uangaun ma ruaman (29) iaon Tarawaieta.

N te riiboti naba ao e oti bwa iai uangaun (20) ake a marurung ngkai man te Aoraki aei iaon Tarawa Teinainano, Betio ao Buota. Ikotaia ngkai aika a tia n marurung man te mwaiti are a tia n reke irouia te Aoraki aei ai bon tebubua itingaun ma teniman (173).

Ibukin ongoraan te botannaomata ao e nanokaawaki ni kamatoa te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki bwa iai temanna riki are ea tia ni manga kabuanibwai maeuna man te COVID-19, ao te aoraki aio ai 85 ana ririki ni maeu. Man te keiti aei, ao e a kakeerakea ngkai mwaitin te mate man te Aoraki aei iaon Kiribati nakon te mwaiti ae ai teniman (3).

E kamatoaaki bwa te Aoraki aio e bon tuai n itinaki ibukin katanakina man te COVID-19 ao e karinaki ngkoananoa n te Onaoraki i Betio ma temanna naba ae 59 ana ririki ni maiu are e bon tiku ngkai n tararuaaki aron marurungina ikekei. Temanna riki te keiti are e rin n te tabo ni katantan ae e bon teimatoa naba n tararuaaki ngkai ao iaon kawaina ni marurung.

E na teimatoa ni waaki te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki n tararuaia te koraki ake iai kanikinaean te COVID-19 irouia ao ni kaoriori nakon te botannaomata bwa a na waekoa n reitaki ma te Onnaoraki rinanon tareboon aika a aki kabooaki aika 555 ao 556 ke ni bon waekoa kawara te Onaoraki are i Betio ke I Nawerewere (TCH) ibukin karekean te ibuobuoki ae e tawe ibukin buokan aia aomata are e rang rootaki n te Aoraki.

N te tai aei ao ti teimatoa ni mena inanon te kateniua n rietaata ni kauring ke Alert Level 3 ma kaanauan riki tain te kainin (lockdown) nakon te Kanimabong 18th Beberuare, 2022 ae e na roko ibukin South Tarawa, Betio, Buota ao Butaritari. Abamakoro aika uakan ma Tarawa a bon karinaki naba iaan te kainin aio bon Tarawa ieta, Maiana, Abaiang ao Marakei.

E teimatoa te Tautaeka ni bubuti te tataonakinnano ao te ongotaeka nakon te kainibaaire ao ni kauring naba moanibwaiakiia ao tararuakiia raoi kaara ngkai a bon rangi ni kakai rootaki n te Aoraki aio ao man taraia bwa a riai n tia n koro itia, ao ni waekoa n reitaki ke n nikiriia ami kara nakon te on-aoraki ngkana iai namakin te Aoraki irouia. Kaninika aika kona n kaoti n ai aron te bekanako, te mumuta ae korakora, te maraki ni baba, te kanganga ni ikeike.

E teimatoa n kauring te Tautaeka ibukin kakawakin kabonganan te rabuna n ubu n taainako, te tauraroa are 2 te miita, ao te kakakitiaki n teboka baim ma te tobu imwin tauan te bai iroum. E kauring Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki ba aikai angaa aika e na kauarerekea iai butinakon te Aoraki ai ngaia ai bon ami ibuobuoki nakon irakin kaini baire aikai ibukin maurim, mauria am utu ao mauria kain Kiribati ni kabane.

--------------------------

The Ministry of Health and Medical Services has confirmed eighty one (81) new COVID-19 cases.

According to a report, the Ministry of Health and Medical Services confirmed that the eighty one (81) new community cases were found on South Tarawa and Betio whereas thirty five (35) new positive cases were confirmed through PCR lab test and forty six (46) new positive cases confirmed through Rapid Antigen Test.

Therefore, the cumulative total of COVID-19 recorded cases in the country is now 2,316 which comprises of forty two (42) imported cases and 2,274 community cases on South Tarawa, Betio, Buota, Butaritari and North Tarawa. Recorded community cases found on South Tarawa, Betio and Buota is 2,125 whilst Butaritari has 120 cases and for North Tarawa, 29 cases.

It is also confirmed that 20 cases have recovered and are from South Tarawa, Betio and Buota. This brings the total number of recoveries to 173.

In another development on COVID-19, another elderly patient, 85 years of age who was admitted to the Betio Hospital yesterday has been reported to have died from COVID-19. This confirmed death is the third case in the country. MHMS confirms that the elderly person has not been vaccinated. Another patient, 59 years of age was also admitted yesterday at the Betio Hospital and is receiving treatment and still monitored. The other case at the isolation centre is still being monitored and undergoing treatment.

The Ministry of Health and Medical Services will continue to closely monitor people with symptoms of COVID-19 and request the general public to use the Ministry’s free hotline numbers 555 and 556 or visit the hospital at Betio or Nawerewere (TCH) to seek medical assistance urgently if the symptoms are worsening by having as severe vomiting, reduce consciousness, chest pain and difficulty in breathing.

The orders under Alert Level 3 are still in effect with the extension of lockdown for another week, and the public is advised to strictly follow the Ministry of Health and Medical Services Standard Operational Procedures. The public is asked to take extra care and look after their elderly parents and relatives, as they are vulnerable and to ensure that they complete their vaccinations and to be taken to hospitals when they feel sick.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: tteabo@ob.gov.ki