Kuneaki itiman (7) riki te keiti ibukin te COVID-19

(Bairiki, Tarawa Moanibong, 24 n Tianuare 2022) ----- E a tia te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ni kamatoa bwa iai riki ngkai itiua (7) mwaitin keiti aika a boou irouia aomata ake a kuneaki bwa iai irouia te COVID-19 itinanikun taabo ni katantan.

Man te riiboti aei, ao e teretere bwa mwaitiia ngkai aika a tia n reke irouia te Aoraki aio ai bon onongaun ma onoman (66) bwa teningaun ma onoman (36) ake bwatintia ake a roko mai Biiti ao ai teningaun (30) ngkai ake a kuneaki itinanikun taabo ni katantan. E kamatoaaki bwa keiti aika itiman aikai a bon kuneaki inanon kaawa aika Temaiku, Bikenibeu ao Abarao. N reitaki ma keiti ake mai imwaaina ao e kamatoaaki bwa kaawa iaon Tarawa aika a tia n kuneaki aomata aika iai irouia te COVID-19 bon Buota, Temaiku, Bikenibeu, Abarao, Eita ao Antebuka.

A kauringaki te botanaomata ba iai Kiriniki ake a uki 24 te aoa n tabo aika Temanoku Betio, Bairiki, Ambo, Eita, Nawerewere (gate nako Temaiku) ao Buota ibukia ake a namakina te Aoraki ke n tareboonia 555 ibukin buokami.

Ibukin maurira ao kauarerekean butinakon te Aoraki aio ao ea bubutiiaki te botannaomata bwa kam na moanibwaia marurungimii, kauarerekea te nakonako ao ni kateimatoaa te ongotaeka ao iran nanon ana kainibaaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki.

A butiaki kaaro ao naake iai aia ataei bwa a na ibuobuoki n tararuaiia raoi aia ataei bwa a na aaki nakonako ke ni kitani mweengaia n te tairiki bon ibukin mauriia ao mauriia kaain mweengaia.

----------------------

The Ministry of Health and Medical Services has confirmed seven new positive COVID-19 outside border quarantine.

The Ministry of Health and Medical Services reported that these new cases are found in the villages of Temaiku, Bikenibeu ao Abarao. This brings the total number of positive cases to 66 which comprises of 36 imported and 30 local cases. The villages of Tarawa where positive COVID-19 cases have been found are from Buota, Temaiku, Bikenibeu, Abarao, Eita and Antebuka.

The public is advised to strictly follow the Ministry of Health and Medical Services Standard Operational Procedures and comply with the curfew order in order to safeguard themselves and their families from this pandemic.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: tteabo@ob.gov.ki

Press Release