Lockdown extended with some islands included

Date

Kaanauakin riki kainakin (lockdown) Tarawa Teinainano ma Betio ao Kainakin Butaritari, Abaiang, North Tarawa, Maiana and Marakei

(Bairiki, Tarawa Kanimabong, 04 n Beberuare 2022) ----- E a tia te Tautaeka n baireia bwa ena manga reitanako riki kainan (lockdown) Tarawa Teinainano, Betio ma Buota ao n kainaki Butaritari, Abaiang, North Tarawa, Maiana ao Marakei inanon itiua (7) te bong man te Kanimabong 04 Beberuare 2022. E nooraki riain kaanauakin riki kainakin Tarawa Teinainano, Betio ao Buota n te tai aio ibukin buokan kawaekoan mwakuri n totokoa butinakon te aoraki ae te COVID-19.

N irekereke ma kananauakin te kainiin (lockdown) ao a bon tiku naba babaire ake a bwaka iaan te kateniua n rietaata n katauraoi ke Alert Level 3 ake a tia n kaweneaki mai imwaaina. I rarikin anne ao iai babaire aika a boou ibukin noran riaia n te tai aio. Aikai babaire aika a boou a ti kaeneti ibukin te botanaomata iaon Tarawa Teinainano, Betio ao Buota;

1. E nang uki te rin ao te otinako mai Buota i marenan te tai are e katauaki ibukin te bobwai are te aoa onoua n te moaningabong nakon te aoa uoua n te bwakantaai (6am-2pm)

2. E na kaanauaki te tai n nikiri kaako irouia kaa n kaako man te aoa 6 n te moaningabong nakon te aoa 6 n te tairiki (6am-6pm)

3. Kariaiakaia bitineti ake a tabe ma karao rabwa (tyre shops) ao bwai n mwakuri (hardware shops) n uki ngkai a mena iaan te karinan ibukia taabo ake a kainanoaki mai iroun te botannaomata (essential services)

4. Katuaeakaia aomata ake aki ira nanon te kainibaire ibukin totokoan butinakon te aoraki n aron aki kabonganakin te ubu (face masks), iran tuan te tauraroa, baware n aki akaaka, ngkana a mena n ana tabo te botanaomata nte maiti ae 100 te tara.

5. Katuaeakaia bitineti ake aki ira nanon kainibaire ake a tia n mwaneweaki n aron tararuan te ibetutu inanon aia store. Ana kona n katuaekaki nte mwane ao ni kainaki aia bitineti.

6. Kariaiakaia bureitiman n anga te katuua ae tawe ao are ena baireaki ibukin te aomata ke te bitineti are eaki ira kanoan te kainibaire ibukin te kainin (lockdown) ibukin totokoan butinakon te aoraki aio

Kam a bubutiaki te botanaomata kateimatoan ami taotaonannano ao ikarebai ibukin karaoakin tibwangara ni kabane ibukin kauarerekean ke n katokan butinakon te aoraki aio. Ti na teimatoa n anga ara boutoka nakoia taan mwakuri n te Botaki ni Mwakuri ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki, ara Bureitiman ao tabeman riki, tiaki ti ibukira ma ibukin mauria kaain mwengara ao Kiribati ae bwanin.

Katoka te nakonako ao ni kateimatoaa te ongotaeka ao iran nanon ana kainibaaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki n aron kabonganaakin rabunan te ubu, te tauraroa, te tebo bai ma te toobu ao ai bwainakin te kakaitiaki n taainako. A butiaki kaaro ao naake iai aia ataei bwa a na ibuobuoki n tararuaiia raoi aia ataei bwa a na aaki nakonako ke ni kitani mweengaia n te tairiki bon ibukin mauriia ao mauriia kaain mweengaia.

----------------------------------

Government has decided to further extend the lockdown period on South Tarawa, Betio and Buota for 7 more days or may be longer should the need arise, effective from 6am Friday 04 February 2022. The same will be applied to these outer islands; Butaritari, Abaiang, North Tarawa, Maiana and Marakei.

Subsequent to the decision pertaining to this extension, there are also new decisions put in place in addition to the current measures under the Alert Level 3. These new measures which will only apply on South Tarawa, Betio and Buota are as follows:

1. Traveling to and from Buota can now be allowed with the same conditions as of the rest of South Tarawa between 6am - 2pm for essential needs

2. Extension of cargo delivery time from 6am to 6pm

3. Inclusion of other essential services such as tyre shops, hardware shops under the essential service category

4. Enforcing of measures such as masking and social distancing by imposing spot fines of $100

5. Penalising or complete close down of businesses that do not follow curfew and lockdown measures such as social distancing etc.

6. Allowing the Kiribati Police Services frontliners to issue spot fines to enforce the curfew and lockdown measures.

Due to the rising number of cases the public is advised to continue to strictly follow the Ministry of Health and Medical Services Standard Operational Procedures and comply with the curfew order to safeguard themselves and their families from this pandemic.