Lockdown order period extended

Date

Kaanauakin riki kainakin (lockdown) Tarawa Teinainano ma Betio, Buota ao Butaritari

(Bairiki, Tarawa Kaabong, 10 Beberuare 2022) ----- E a tia te Tautaeka n baireia bwa ena manga reitanako riki te kainiin (lockdown) iaon Tarawa Teinainano, Betio ma Buota ao ai Butaritari, inanon itiua (7) riki te bong ni moa man te Kanimabong 11 n Beberuare 2022.

E boboto karaoan te babaire aio ibukin kataan kauarerekean ao totokoan butinakon te aoraki aio iaon Kiribati n raonaki ma katabwaninan mwakuri n ibuobuoki ao katamaroa nakon ana kainibaire ma babaronga te Botaki n Ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki are e waaki inanon ngkai ma ana tiim n ibuobuoki Aotiteria ae AUSMAT.

Imwiin ana kamatebwai te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ma ana tiim Aotiteria ae AUSMAT, ao e oti bwa birimwakan butin te aoraki aio e bon reke man aiki iran nanon kainibaire ake a tia n kawenei te Botaki n Mwakuri aio ibukin katanan te botannaomata man te aoraki aio n aron kabongakin te rabuna n uubu, te tauraroa n te maranga ae uoua te miita, kakoroan raoi iiti n katantan ao ai bon bwainakin te kakaitiaki n taainako.

Man karaoan raoi tibwangara ao ara kakaonimaki n iri nanon ana kainibaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ao ena bon rangi n ibuobuoki ibukin taobaraeakian butinakon te aoraki aio. Ibukin maurin te botannaomata ao e kamatoaki bwa ena reitaki nakon kanauakin te kainiin (lockdown) iaan te kateniua n rietaata n katauraoi ke Alert Level 3 n te aro bwa e na teimatoa te Botaki n ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki n reitanako ana mwakuri n katamaroa ao ibuobuoki. Aikai ngkanne babaire aika a boou ibukin Tarawa Teinainano, Betio, Buota ao Butaritari:

1. Kainan te nakonako imarenan te aoa 6 n te bakantaai ni karokoa 6 n te moaningabong nte bong are imwina.

2. Ana tabo ni mwakuri ma ana kambwana te Tautaeka ana bane n in ao ni waaki ni mwakuri man mwengaia, ma a na bon tii uki taabo ake a rangi ni kainanoaki ibukiia te botannaomata ma a na ira naba nanon ana kainibaire te MHMS, taabo aikai bon:

• Te On Aoraki

• Te Ikotaki ni Bureitiman

• Te Bangke

• Te KPA

• KOIL ao taabo ni bwaa ao gas stations

• Bitineti ake a kaboonakoi amwarake ma mooi n ikotaki ma KCDL ibukin kanaia maan

• Aobitin Kaneweaba, Bitineti, Karaobwai ao Boboti

• Vodafone ao Oceanlink

• Aobitin te Mwane ma Customs

• Bootaki ni Kanakobwana ao Karekerongorongo

• PUB

• Aobitin Tauan Kanoan Boong

• Aobitin Kamweengaraoi ibukiia Aine ma Ataei

• Botaki ni Mwakuri ibukin Rongorongo, Reitaki ao Mwamwanga.

• Bao ni mwamwananga i taari ao kibakiba

• Te Red Cross

• Te KFHA

• Kiribati Fish Limited (KFL)

• Central Pacific Producers Limited (CPPL)

• Bitiniti ibukin rabwan kaa ma rebwerebwe ao bwain kateitei

3. Ao tabeua riki rabwata ake e bon noori riaina te Tautaeka bwa a na riai n uki n tain naba te kainiin ae imwaaira aei, ma ana riai moa ni karekea ana kariaia ana Aobiti te Beretitenti.

4. Bitineti n aroia wholesalers ao titoa (retailers) ake a kabonakoi amwarake ao bwainaoraki a na teimatoa n uki ibukin te botanaomata imarenan te aoa 6 n te ingabong ni karokoa 6 n te bwakantaai. A na riai naba n taraia bwa ena iraki nanon te tau raroa ae 2 mita, rabunan te ubu ao kainibaire riki tabeua man te MHMS inanon ao itinanikun aia titoa n taai nako.

5. Aomata nikabane a na riai n tiku iaan mwengaia ao n aki nakonako – ana bon tii kona n nakonako ibukin karekean kainano aika riai n aron kabooan te amwarake, te bwaa, te kava, te te karatiin ake a na riai ni katiai man 6am n te ingaabong nakon 6pm n te bakantaai. A kantaningaki aomata nako bwa a na ira nanon ana kainibaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki iaon te tau raroa ae 2 mita, kabonganaan rabunan te ubu, te aki babaware ao ongiran te bwairi n ana tabo te botannaomata ao tabeua riki.

6. E uki te akawa imarenan te aoa 6 n te ingabong nakon 6 n te bwakantaai ma bon ti aman taan karaun ke taan akawa iaon te booti ae a kariaiakaki. E taburoroko bwa ana aerake n abamakoro riki tabeua ma bon ti te tabo are a mwananga mai iai.

7. A na kona n buti bao ni mwamwananga ma a na riai n kamatoa bwa e na kabonganaaki rabunan te ubu iaon aia bao, te aki babaware ao ongiran te bwairi, e na uki taian winto ni kabane ao a na tekateka baatintia iaon kaintekateka akea te itobwatobwa ma te tei.

8. Reirei ni kabane a na bane n in ni karokoa banen te namwakaina aio.

9. Taabo ni mooi nangkona, mooi manging ao taabo n takakaro a na bane n in.

10. Bobotaki nako ni ikotaki ma taromauri a na kona ni waaki n aki raka iaon 20 te aomata ao a na boo itinaniku ao n ira tuan te tau raroa ae 2 mita, rabuna te ubu ao e na raoiroi butin ke ukin te ang iai.

11. Te nako n te onnaoraki ma kiriniki a kariaikaki ni kaineti ma ana kainibaaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki.

12. Mwamwanangaia kaibuke ao kiiba a bon kaukaki ibukin karokoan te bwaa, bwaai n aoraki ao kaako nako aonaba ri taari ao n te kibakiba ma akea bwatintia ae kariaiakaki. Bon ti bwatintia mai Tarawa ake a bae I aonnaba ae a na kariaiakaki n toka n oki nako Tarawa ma a na riai n ira naba nanon te kainibaire ibukin te mwamwananga ao man tia n koro itiia.

13. E na toki te mwamwananga imarenaia abamwakoro nako, ti imarenan Tarawa ma Butaritari ngkai e kakoauaki bwa titebo aron butin te aoraki aio iaoia.

14. A kabaeaki bureitiman ao ana taan mwakuri te Tautaeka ake a tia n mwiokoaki bwa a na tara nanon te Oota aio ao te tua ae te Public Health (Infectious Disease) Regulation ao te Disaster Risk Management and Climate Change Act ao babaire riki ake a na kaotinakoaki imwina ba e na bane n iraki nanoia irouia aomata.

15. Babaire riki tabeua irarikin aikai aika a katawe man kawaekoaki karaoakiia a na kona ni bon ti tuangaki naba bureitiman ao ana taan mwakuri te Tautaeka ake a mwiokoaki bwa a na karaoi nanoia ni kaineti ma taabo tabeua ke aomata ke mwakuri nako ao a mwaiti riki ake a noraki riaina ni karaoaki ibukin kakoroan nanon te Oota aio ma te tua ae te Public Health (Infectious Disease) Regulation ao te Disaster Risk Management and Climate Change Act ni kaineti ma te COVID-19.

16. Aki iran nanon te Order ma tuua aikai bon uruan te tua ao a na kona bureitiman ni katikiko ao ni kamatawarikiko. Ko na kona naba n anganaki te tua n te tai naba are ko urua nanon te Oota aio (spot fine) irouia bureitiman n te mwaiti ae $100 are ko na kabwaka nakon te Aobiti ni Mwane I Bairiki inanon 14 te bong man te tai are ko anganaki iai te beba n tua aio bwa ngkana ko aki ao ko na uotaki nakon te kabowi ibukin am bure iaan te Oota aio. Ibukin buokan te matata ao uruan nanon kainibaire ake inanon te Public Health (Infectious Disease) Regulation bon te bure naba iaan te tua.

17. Ngkana iai te kaokoro ke te aki matata n te oota ae koreaki n te taetae n Kiribati aio ma te oota are koreaki ke n rairaki nakon te taetae n Imatang, ao e na riai n iraki nanon te oota are e koreaki n te taetae n Kiribati aio.

18. Te tua aio e kamaunai Oota ake a tia n karaoaki mai imwaina ni kaineti ma te Aoraki ae te COVID-19 ao e na moa bwainakina n 11 Beberuare 2022 n te aoa 6 n te ingabong ni ua 18 n Beberuare, 2022 n te aoa 6 n te ingabong.

Kam a bubutiaki te botanaomata kateimatoan ami taotaonannano ao ikarebai ibukin karaoakin tibwangara ni kabane ibukin kauarerekean ke n katokan butinakon te aoraki aio. Ti na teimatoa n anga ara boutoka nakoia taan mwakuri n te Botaki ni Mwakuri ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki, ara Bureitiman ao tabeman riki, tiaki ti ibukira ma ibukin mauria kaain mwengara ao Kiribati ae bwanin.

Katoka te nakonako ao ni kateimatoaa te ongotaeka ao iran nanon ana kainibaaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki n aron kabonganaakin rabunan te ubu n taainako, te tauraroa, te tebo bai ma te toobu ao ai bwainakin te kakaitiaki n taainako. A butiaki kaaro ao naake iai aia ataei bwa a na ibuobuoki n tararuaiia raoi aia ataei bwa a na aaki nakonako ke ni kitani mweengaia n te tairiki bon ibukin mauriia ao mauriia kaain mweengaia.

----------------------------------

Government has decided to further extend the lockdown period on South Tarawa, Betio, Buota and Butaritari for another 7 days or may be longer should the need arise, effective from Friday 11th of February 2022.

Subsequent to the decision pertaining to this extension, there are also new decisions put in place in addition to the current measures under the Alert Level 3. These new measures which will only apply on South Tarawa, Betio, Buota and Butaritari are as follows:

1. Curfew hours from 6pm to 6am everyday.

2. All Government Offices and SOEs will be closed and work remotely from home, except for essential and emergency services which will also follow the MHMS guidelines;

• Hospital services

• Police services

• Banking services

• Kiribati Port Authority

• Kiribati Oil Company and gas stations

• Wholesalers and retailers selling food and essential items including Kiribati Copra Development Limited

• Ministry of Finance and Economic Development

• Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives

• Telecommunication service providers

• Public Broadcasting Authority

• Public Utilities Board

• Kiribati Meteorological Service

• Ministry of Women, Youth, Sport and Social Affairs

• Ministry of Information, Communication and Transport

• Shipping and Aviation service providers

• Kiribati Red Cross Society

• Kiribati Family Health Association

• Kiribati Fish Limited (KFL)

• Central Pacific Producers Limited (CPPL)

• Tyre and hardware shops

1. And other essential services that the Government deems necessary during the curfew. These additional services require prior approval of Office of Te Beretitenti.

2. All essential service providers (food wholesale and retail) from the private sector will remain open to the public from 6am to 6pm. They must ensure that social distancing of 2m and compulsory wearing of face mask is maintained inside and outside of their shops at all times

3. People MUST stay at home – may only leave their homes for essential work or to access emergency services but must observe compulsory face mask, social distancing of 2m, no spitting and nose blowing in the public places and other guidelines from MHMS.

4. Fishing from 6am to 6pm is hereby allowed and that fishing boats or net fishing near shore is restricted to a group of 4 or a maximum of 4 crew for fishing boats. All fishing boats are not allowed to visit other villages or islands apart from their point of origin.

5. Public transportation services may operate but will also observe compulsory face mask, open windows, no spitting and nose blowing and other MHMS guidelines and passengers must not share seats nor stand.

6. School closure until the end of this month.

7. All kava bars, liquor bars, and night clubs will be closed.

8. Social gatherings (including churches) up to 20 people are allowed to gather in outdoor setting. With appropriate distancing, masks and good ventilation.

9. Access to hospital services will be conducted according to the Ministry of Health and Medical Service guidelines as earlier announced.

10. Delivery of cargoes, fuels and medical supplies by vessel or air service will continue to outer island with no passengers allowed. Only those stranded in the outer islands are allowed to return to Tarawa provided they meet health travel requirements.

11. No travels between the outer islands are allowed, except the travel between South Tarawa and Butaritari since extent of transmission is similar.

12. All police officers and other responsible Government officers are hereby ordered to ensure that this Order and future directions issued out of this Order and Public Health (Infectious Disease) Regulation and the Disaster Risk Management and Climate Change Act are complied with by the public.

13. Urgent direction(s) other than those listed here, if there is a need, may be issued later to the police and other officers of the Government for execution in relation to certain areas or groups of people or activities etc where it deemed necessary to achieve the purposes of this Order and the Public Health (Infectious Disease) Regulation and the Disaster Risk Management and Climate Change Act in relation to COVID-19.

14. Any person who contravenes any conditions of this Order commits an offence and will be liable to be arrested by the police or imprisonment. On the spot fines of $100 may be imposed by enforcement officers and such fine must be paid to the Ministry of Finance within 14 days from the date of issue or face prosecution. For clarification purposes, any breach of all the provisions of the Public Health (Infectious Disease) Regulation is an offence.

15. In case of any inconsistencies between this version and the Kiribati version, the Kiribati version shall prevail.

16. This Order repeals any previous Lockdown and Curfew Orders and is effective on 11th February 2022 at 6 am until 18th February 2022 at 6am.

Any person who contravenes any conditions of this Order commits an offence and will be liable to be arrested by the police or imprisonment. For clarification purposes, any breach of all the provisions of the Public Health (Infectious Disease) Regulation is an offence. In case of any inconsistencies between this version and the Kiribati version, the Kiribati version shall prevail.

Due to the rising number of cases the public is advised to continue to strictly follow the Ministry of Health and Medical Services Standard Operational Procedures and comply with the curfew order to safeguard themselves and their families from this pandemic.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: tteabo@ob.gov.ki

Press Release