Lockdown update for Tarawaieta, Maiana, Abaiang, Marakei, Abemama, Aranuka & Makin

Date

Reitakinakoan te kainiin ibukin kauarerekean butinakon te Aoraki ae te COVID-19 n abamwakoro aika Tarawaieta, Maiana, Abaiang, Marakei ao Abemama n reitaki ma Aranuka ao Makin

(Bairiki, Tarawa Kaonobong, 19 Beberuare 2022) ----- E a tia te Tautaeka n baireia bwa ena manga reitanako riki te kainiin ibukiia abamwakoro aika Tarawaieta, Maiana, Abaiang, Marakei ao Abemama, inanon naba uoua te wiiki ni moa man te Kanimabong 18 n Beberuare 2022 ni karokoa te Kanimabong 4 ni Maati 2022, ma e kaokoro aron te babaire ibukiia ngkai e bon uarereke moa namakinan butin te Aoraki iaon aia abamwakoro ma e kakawaki ae e na kataki ni kauarerekeaki butinakona. Iai naba abamwakoro aika a manga tibwa rotaki n te COVID-19 ao ana manga karinaki inanon te babaire ibukia abamwakoro aikai n aron Aranuka ao Makin.

E boboto karaoan te babaire aio ibukin kataan kauarerekean ao totokoan butinakon te aoraki aio iaon Kiribati n raonaki ma katabwaninan mwakuri n ibuobuoki ao katamaroa nakon ana kainibaire ma babaronga te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki are e waaki inanona ngkai ma tiim n ibuobuoki ake a roko mai Aotiteria, Botakin te Betebeke (SPC), UNICEF ao ai WHO.

Imwiin ana kamatebwai te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ma tiim n ibuobuoki aikai, ao e oti bwa birimwakan butin te aoraki aio e bon reke man aki iran nanon kainibaire ake a tia n kawenei te Botaki n Mwakuri aio ibukin katanan te botannaomata man te COVID-19 n aron aikai:

• Kabonganakin te rabuna n uubu,

• Te tauraroa n te maranga ae uoua te miita,

• Kakoroan raoi iiti n katantan,

• Bwainakin te kakaitiaki n taainako,

• Ao n reitaki naba ma te aki muuti irouia koraki ake iai namakinan te Aoraki aei irouia ao man teimatoa n aki roko ni kawarii kiriniki ibukin aia tutuo.

Moan te kakawaki bwa ti na kauarerekea butinakon te Aoraki aio ngkai e kakoauaki bwa ti nang bon maeka ma ngaia. Uarereken butinakon te Aoraki aio e na ibuobuoki nakon ana waaki te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki bwa a na kona n tararuaia ao ni kabanea riki aia tai ibukia ake a bon rangi n kainanoa riki te ibuobuoki. Tabemwang a taku bwa tiaki te oi n Aoraki, ma e kakawaki bwa e na ataia te botannaomata bwa iai aomata aika a kakai rotaki n aroia kaara, ao aomata ake iai aorakiia aika aki ewewe n aron te tioka, te rietata n rara, te buro, te kaikeike ao a bati riki. E kona n uarereke butinakon te Aoraki aio ngkana ti bonnano ao ni ikarekebai n iri nanon ana kainibaire ke SOPs are e a tia n kakaongora iai te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki.

Man karaoan raoi tibwangara ao ara kakaonimaki n iri nanon ana kainibaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki, ao e na bon rangi n ibuobuoki ibukin taobaraeakian butinakon te aoraki aio. Ibukin maurin te botannaomata ao e kamatoaki bwa e na reitakinako kaanauakin te kainiin iaan te kateniua n rietaata n katauraoi ke Alert Level 3 n te aro bwa e na teimatoa te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki n reitanako ana mwakuri n ibuobuoki nakoia ake a bon kainanoa te ibuobuoki.

Aikai ngkanne babaire aika a boou ibukiia abamwakoro aikai:

• Kainan te nakonako imarenan te aoa 6 n te bakantaai ni karokoa te aoa 6 n te moaningabong n te bong are imwina.

• Ana tabo ni mwakuri ma ana kambwana te Tautaeka a na bane n in ao ni waaki ni mwakuri man mwengaia, ma a na bon tii uki taabo ake a rangi ni kainanoaki ibukiia te botannaomata n aron aikai:

•  Ana Aobiti te Kauntira

•  Te On Aoraki ke Kiriniki

•  Te Ikotaki ni Bureitiman

•  KOIL ao taabo ni bwaa ao gas stations

•  Bitineti ake a kaboonakoi amwarake ma mooi

•  Oceanlink ke Vodafone (Taan mwakuri ibukin te itoman/reitaki)

•  Bao ni mwamwananga i taari ao kibakiba

•  Te Red Cross

•  Te KFHA

• Ao tabeua riki rabwata ake e bon noori riaina te Tautaeka ma te Kauntira bwa a na riai n uki n tain naba te kainiin ae imwaaira aei, ma a na riai moa ni karekea ana kariaia Te Kauntira.

• Bitineti n aroia wholesalers ao titoa (retailers) ake a kabonakoi amwarake ao bwainaoraki a na teimatoa n uki ibukin te botanaomata imarenan te aoa 6 n te ingabong ni karokoa te aoa 6 n te bwakantaai. A na riai naba n taraia bwa e na iraki nanon te tau raroa ae 2 te mita, rabunan te ubu ao kainibaire riki tabeua man te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki (MHMS) inanon ao itinanikun aia titoa n taai nako.

• Aomata ni kabane a na riai n tiku iaan mwengaia ao n aki nakonako – a na bon tii kona n nakonako rinanon aia kaawa ibukin karekean kainano aika riai n aron kabooan te amwarake, te bwaa, te karatiin ake a na riai ni katiai man te aoa 6am n te ingaabong ni karokoa te aoa 6pm n te bwakantaai.

• E ngae n anne ao abamwakoro ake a tuai roko iai te COVID-19 iaoia, a na tiku n aron are a bon taneiai inanona n te tai aei.

Kam a bubutiaki te botanaomata kateimatoan ami taotaonannano ao ikarebai ibukin karaoakin tibwangara ni kabane ibukin kauarerekean ke n katokan butinakon te aoraki aio. Ti na teimatoa n anga ara boutoka nakoia taan mwakuri n te Botaki ni Mwakuri ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki, ara Bureitiman ao tabeman riki, ao man kateimatoaa te ongotaeka ao irakin nanon te kainibaaire ibukin katanara ni kabane.

-----------------------

Government has decided to further extend the lockdown period on the islands of North Tarawa, Maiana, Abaiang, Marakei and Abemama for another two more weeks or may be longer should the need arise and with different conditions due to the slow in spread of the diseases on these islands, effective from Friday 18th of February 2022. The islands of Aranuka and Makin who have just affected with the spread of COVID-19 will also be included among these islands.

Subsequent to the decision pertaining to this extension, there are also new decisions put in place in addition to the current measures under the Alert Level 3. These new measures which will only apply on North Tarawa, Maiana, Abaiang, Marakei and Abemama, including Aranuka and Makin are as follows:

1. Curfew hours from 6pm to 6am everyday.

2. All Government Offices and SOES will be closed and work remotely from home, except for essential and emergency services which also follow the Ministry of Health and Medical Services (MHMS) guidelines:

 Island Council Office

 Hospital services

 Police services

 Kiribati Oil Company and gas stations

 Wholesalers and retailers selling food

 Telecommunication service providers

 Kiribati Red Cross Society

 Kiribati Family Health Association

3. And other essential that the Government and the Island Council deems necessary during the curfew. These additional services require prior approval of the Island Council Office.

4. All essential service providers (food wholesale and retail) from the private sector will remain open to the public from 6am to 6pm.

5. People MUST stay at home – may only leave their homes for essential work, or to access emergency services but must observe compulsory face mask, social distancing of 2 meters, not spitting and nose blowing in public places and other guidelines from the Ministry of Health and Medical Services (MHMS).

6. Access to shops for food shopping and other essential services will be zoned to limit the movement of people within their neighborhoods or villages from 6am to 6pm.

7. Public transportation services may operate but will also observe compulsory face mask, open windows, no spitting and nose blowing, and other MHMS guidelines and passengers must not share seats nor stand.

8. School closure until the end of this month.

9. All kava bars, liquor bars, and night clubs will be closed

10. Social gatherings (including Churches) up to 20 people are allowed to gather in outdoor setting. With appropriate distance, masks and good ventilation.

11. Access to hospital services will be conducted accordingly to the Ministry of Health and Medical Services guidelines as earlier announced.

12. Delivery of cargoes , fuels and medical supplies by vessels or air services will continue to outer island with no passengers allowed. Only those stranded in the outer islands are allowed to return to Tarawa provided they meet health travel requirements.

13. No travels between the outer islands are allowed.

14. All police officers and other responsible Government officers are hereby ordered to ensure that this Order and future directions issued out of this Order and Public Health (Infectious Disease) Regulation and the Disaster Risk Management and Climate Change Act are complied with by the public.

15. Urgent direction(s) other than those listed here, if there is a need, may be issued later to the police and other officers of the Government for execution in relation to certain areas or groups of people or activities etc where it deemed necessary to achieve the purposes of this Order and the Public Health (Infectious Disease) Regulation and the Disaster Risk Management and Climate Change Act in relation to COVID-19.

16. Any person who contravenes any conditions of this Order commits an offence and will be liable to be arrested by the police or imprisonment. For clarification purposes, any breach of all the provisions of the Public Health (Infectious Disease) Regulation is an offence.

17. In case of any inconsistencies between this version and the Kiribati version, the Kiribati version shall prevail.

18. This Order repeals any previous Order and is effective on 18th February 2022 at 6 am until 4th March 2022 at 6am.

19. The non-affected islands with COVID-19 will continue their operations as usual.

Any person who contravenes any conditions of this Order commits an offence and will be liable to be arrested by the police or imprisonment. For clarification purposes, any breach of all the provisions of the Public Health (Infectious Disease) Regulation is an offence. In case of any inconsistencies between this version and the Kiribati version, the Kiribati version shall prevail.

The public is advised to continue to strictly follow the Ministry of Health and Medical Services Standard Operational Procedures, comply with the curfew order, and to visit clinics for test if receiving symptoms to safeguard themselves and their families from this pandemic.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: tteabo@ob.gov.ki