MHMS Announcement on Adjustment of Health Care Services

Date

Kaetieti Ibukin Bitaki man te MHMS.

(20/01/2022) --- Aikai bitaki aika ana bwainaki man te Kaabong 20/01/21 nte botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ibukin kamanoaia aoraki aika rin nte onaoraki ake a kai rotaki ni korakoran te aoraki ae te COVID 19.

1. Taan mwakuri ao aomata nako, ana riai n bwaina nangoan te ubu ke te mask imwain te rin nte gate nte onaoraki ke imwain rokoia nte clinic ao ana teimatoa ni bwaina te mask inanon te onaoraki ke te clinic.

2. Aomata ana riai n roko ma aia mask/nangoan ubuia man aia auti ao ni kona ni kabongana te kunikai ae ituaki bwa te mask ae ena 2 - 3 te kunikai matenna.

3. Te mask/nangoan te ubu ena riai n rabuna ao man tau raoi iaon ubum man bwairim, nako tabam ao nako aan bwangem. Te mask e riai n aki mwaimwai.

4. E ti katauaki temanna te caretaker ke raon te aoraki inanon te onaoraki.

5. E tabuaki kawarakia aoraki ao ngkana iai bwaai aika riai n nikiraki iroun te aoraki ao ana tei man te gate ao security ana ibuobuoki ni karokoa te caretaker ibukin anakina man te gate.

6. A tabuaki ataei n rin irakia ikawai nte onaoraki ngkana tiaki ngaia taian aoraki.

7. Ana ti kariaiakaki n rin nte gate nakon te onaoraki i Nawerewere ke Betio aika bon iai kainanoan te emergency health service irouia, ake iai aia beeba ke referral note man te clinic ke iai aia kaetieti mairoun te taokita.

8. Te outpatient clinic i Nawerewere ena mwaing nakon te tent i tabon oon te onaoraki nako Temwaiku.

9. Aomata ana riai ni kawara aia clinic n aia kaawa ibukin te anai bwain aoraki, ke aoraki aika aki kakaiakaki ke te anai beeba n aoraki irouia MAs.

10. Ena toki kabonganan te court i Nawerewere

11. Iai clinic aika ana uki 24 te aoa ibukin kainanoan te ibuobouki. Inanon ngkanne te aoa are ea titianaki iai te mwananga (10pm to 5am) a katauaki aoraki aika a karina ao ni kainanoa te ibuobuoki nte tai ae waekoa. Aikai clinic; Temwanoku, Bairiki, Ambo, Eita, Nawerewere nte gate nako Temwaiku, Buota.

12. Ibukin kabonganan te ATM I Nawerewere, ea katabuakaki bao ni mwamwananga n rin n park inanon te onaoraki. Kam butiaki kam na katea baomi itinanikun te onaoraki ao tau raroa ni katei rain nakon te ATM.

13. Ibukia aoraki ake tioka ao rietata n rara, kam karaoi ami tutuo n taian clinic, ao n anai ami bwain aoraki nte clinic ao n reitaki nte tareboon naba nakoia ami taokita ngkana iai titiraki ke kan kamatata iaon te number 74028100 ao koa katomaki naba nakon am taokita.

14. Ibukia aoraki ake tioka ake iai manekaia ana teimatoa n tarauai manekaia ao ni waekoa n reitaki ma aia clinic n aia kaawa ngkana iai aia kanganga ibukin te kamwananga nako Nawerewere.

15. Ibukia Aoraki ake a tututuo nte INR nte buuro, ana bon riai n roko I Nawerewere ibukin aia tutuo nte anai rara.

16. Ibukia aoraki ake a na kawarii ke a taneiai n kakawarii aia special outpatients clinic i Nawerewere, a bon butimwaeaki ake bon iai kainanoia aika karina ni boong ake kam taneiai iai.

17. Bikoubikou ana teimatoa n tutuo n aia clinic ao te bung ana bon roko nte onaoraki I Betio ao Nawerewere.

18. Ibukin taian quarantine center ae te SONH ao te FEMA, ena toki nikirakin bwaai mai tinaniku nako nanon te quarantine.

Ngkana iai bitaki ao ena manga bon katanoataki. Kam rabwa n ami ibuobuoki.

Mairoun Tia Koroboki MHMS.