Man Te Botaki Ibukin Te Mauri ao Katoki Aoraki

Ngkana ko a tia ni kamatoaaki bwa iai manin covid-19 iroum ke ngkana iai iroum kanikinaean te aoraki aei, ao tai nako n nano ma karaoi bwaai aikai:

 • Tiiku n am auti ao tai rerebaua
 • Kaokoroko n te ruu ke te buia
 • Kabongana te mask ke nangoan te ubu. E kaungaaki kabonganaakin te mask te kunikai ae ituaki ae na 2 nakon 3 te kunikai matenna. Am mask ke nangoan ubum e na riai n tau raoi n rabuna ubum ma bwairim, tabam ao nako aan bwangem. Ngkana e mwaimwai am mask ao oneia nakon ae boou ao e itiaki
 • Kaitiaka ao teboka baim ma te toobu n taai nako
 • Kamanoia kaain am auti aika a na kai rootaki man korakoran te aoraki n aroia koraki ake iai aorakiia ao koraki ake man te ririki ae 50 ni waerake
 • Tararuaia am ataei bwa a na aki takakaro irarikiia aika a kai reke n te aoraki
 • Tai mena inanon te auti ae bono ao n aki uki te ang iai n te tai ae maan
 • Tai mwamatie, kabuti moko, bekobeko, baaware ke n ongira ngakom n aki akaka ke rarikiia aomata 
 • Kaokoroi am bwai n amwarake, bwaai ni matu ao kaokoroa am roki ke kaokoroa am tai ni kabonganaa te roki ma kaain am auti
 • Ngkana e tuai koro itim ao ko na bon kakoroa itim ni katantan n te covid-19 ngkana ko a marurung man te aoraki ae te covid-1

Teimatoa taratarai kanikinaean korakoran aorakin covid-19 ni kaoti iroum ao waekoa reitaki ma te onaoraki nte number ae 555, Aikai kanikinaa:

 1. Iai namakinan te bono n ike
 2. E maraki bwabwaam ao n tinebu
 3. E mwaninga teutana am iango
 4. Te aki konamaki n uti ke te aki mamatu
 5. Mainarake, e kun ke n taraa ni buruu te kun, te ria ao te uki ni bai

Ibukin kamataata iaon te tutuo nte Covid-19:

 • Kaota te kaawa ma te tabo ae ko maeka iai ao mwaitii kaain am auti
 • Te tai aio, a na moanibwai n te tutuo aoraki aika kakaiakiao e na karoko naba te tutuo n taian clinic ngkana iai nooran biriraken te aoraki n taabo akanne.

Tia bane ni kaai n reitaki ni ibubuoki n taobaraa butinakon te aoraki aei.

Ko raba n am ibuobuoki

 

(TAIAOKA N SHARE AIO NAKOIA RAORAOM)

Press Release