Reitakinakoan te curfew order ao 62 case aika boou

Date

Kamatoaaki onongaun ma uoman (62) aika iai manin te COVID-19 irouia ao reitakinakoan te curfew order.

(Bairiki, Tarawa Kaabong, 10 n Beberuare 2022) ----- E a tia te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ni kamatoa bwa onongaun ma uoman (62) ngkai keiti aika a boou aika a manga kuneaki naba n iai irouia te COVID-19,

Ni kaineti ma te riiboti, ao e kamatoa te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki bwa keiti aika onongaun ma uoman (62) aikai a bon kuneaki iaon Tarawa Teinainano, Betio ma Buota. Man te ware anne ao tengaun ma onoman (16) mai iai aika a kuneaki rinanon te PCR lab test ao angaun ma onoman (46) aika a kuneaki rinanon te tutuo ae e tawe ke te Rapid Antigen Test.

Are nanona bwa n te tai aei ao ikotan mwaitiia aika a tia n reke n te Aoraki ae te COVID-19, ai bon uoua te ngaa uabubua teningaun ma niiman (2,235) bwa angaun ma uoman (42) ake bwatintian te kiba mai Biiti ao uoua te ngaa tebubua ruangaun ma teniman (2,193) ake a kuneaki iaon Tarawa Teinainano ma Betio, Buota, Butaritari ao ai Tarawaieta. Ibukin Tarawa Teinainano, Betio ao Buota bon uoua te ngaa ao angaun ma aman (2,044), ake a kuneaki i Butaritari bon tebubua uangaun (120) ao uangaun ma ruaman (29) ake a kuneaki iaon Tarawaieta.

N te riiboti naba ao iai onongaun ma niman (65) ake a marurung ngkai man te Aoraki aei iaon Tarawa Teinainano ma Betio ao Buota. Ikotan aika a tia n marurung ngkai man te maiti are a tia n reke irouia te Aoraki are 2,235 aio ai bon tebubua nimangaun ma teniman (163).

Ibukin ongoraan riki te botannaomata ao e nanokaawaki ni kamatoa te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki bwa te unimwaane ae 65 ana ririki are rin nte tabo ni katantan, e a tia ngkai n toki maiuna man te Aoraki ae te COVID-19. Aio ngkai ai te kauoua ni keiti ni kamatoaaki bwa e toki maiuna man te Aoraki aei iaon Kiribati.

A butiaki te botanaomata bwa ana ibubuoki n tararuaia aia kara ngkai a rangi n kakai rotaki nte Aoraki aio ao man taraia bwa a riai n tia n koro itia, ao ni waekoa n reitaki ke n nikiriia ami kara nakon te on-aoraki ngkana iai namakin te Aoraki irouia.

Ibukin butinakon te Aoraki iaon Tarawa Teinainano ma Betio, Buota, Butaritari ao Tarawaieta ao e a tia te Tautaeka ni manga baaireia bwa e na reitaanako te kainin ke te lockdown iaon abamwakoro aikai inanon teuana riki te wiiki, ni moa man te Kanimabong 11 n Beberuare 2022 te aoa onoua nte moaningabong ni karokoa te Kanimabong ae 18 n Beberuare 2022 te aoa onoua nte moaningabong.

Rongorongon te curfew aio ae e bwanin e na manga bon katanoataaki n te tai ae e waekoa.

E teimatoa ana kakauring te Tautaeka ao ni bubuti nakoimi te botannaomata kateimatoaan ami taotaonannano ao n ikarekebai ibukin karaoakin tibwangara ni kabane ibukin kauarerekean ke katokan te Aoraki aei ao man ongotaeka nakon irakin ana kainibaaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki iaan te kateniua n rietaata ni kauring are ti mena inanona ngkai ae Alert Level 3 ao ni kakoroi itimii ma ami kara ngkami ake kam riai n iti ibukin katanakimi ma ami utu man korakoran te Aoraki ae e buti ngkai.

----------------------------------

The Ministry of Health and Medical Services has confirmed 62 new COVID-19 cases.

According to a report, the Ministry of Health and Medical Services confirmed that the sixty two (62) new community cases were found on South Tarawa and Betio whereas sixteen (16) new positive cases were confirmed through PCR lab test and forty six (46) new positive cases confirmed through Rapid Antigen Test.

Therefore, the cumulative total of COVID-19 recorded cases in the country has increased to 2,235 cases which comprises of forty two (42) imported cases and 2,193 community cases on South Tarawa, Betio, Buota, Butaritari and North Tarawa. Recorded community cases found on South Tarawa, Betio and Buota is 2,044 whilst Butaritari has 120 cases and twenty nine (29) cases for North Tarawa.

It is also confirmed that the 65 new community recoveries are from South Tarawa, Betio and Buota. This brings the total number of recoveries to 153.

In another development on COVID-19, the Ministry of Health and Medical Services is saddened to confirm that a 65 year old patient who was admitted yesterday passed away due to COVID-19. This is the second confirmed case of death from COVID-19 in the country.

The Government continues to remind the general public to take extra care and look after their elderly parents and relatives, as they are vulnerable and to ensure that they complete their vaccinations and to be taken to hospitals when they feel sick.

In light of this rapid spread of the disease on South Tarawa, Betio, Buota, Butaritari and North Tarawa, the Government has also decided to extend the curfew for one more week starting from this Friday 11th of February 2022 until Friday 18th of February 2022. Full details of the curfew will be shared later.

The orders under Alert Level 3 are still in effect therefore the public is advised to strictly follow the Ministry of Health and Medical Services Standard Operational Procedures and comply with the curfew order and to ensure that they are fully vaccinated to safeguard themselves and their families from the pandemic.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: tteabo@ob.gov.ki