Tab-North: Covid-19

Date

Rinin Tabiteuea Meang iaan Alert level 3b

(Bairiki, Tarawa, Katenibong 1 n Tuun 2022) ----- E a tia Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki ni kamatoa bwa e a roko ngkai iaon Tabiteuea Meang te aoraki ae te COVID-19.

Aio te rongorongo are e karekeaki man ana ribooti ana tiim Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki are e kitana Tarawa nako Tabiteuea Meang n te Kaonobong 28 ni Meei 2022 ibukin karaoan aia mwakuri n tutuo iaon te abamakoro aio. E teretere man te ribooti bwa imwin te mwakuri n tutuo iroun te tiim, ao e kamatoaki bwa iai tabeman mai ibuoakoia kain te abamakoro aio ae e reke irouia manin te COVID-19.

Ibukin moanibwaian maurin te botannaomata, ao e a tia n baireia ami Tautaeka bwa Tabiteuea Meang e rin ngkai iaan te Tua ke te Oota are e teimatoa n waaki ao ni iraki nanoia ngkai iaon South Tarawa ma Betio, Tarawa ieta, Abaiang, Makin, Butaritari, Abemama ao Aranuka ni kaineti ma Alert level 3b are e teimatoa bwainakina ni karokoa 10 n Tuun 2022.

E kakawaki bwa e na mataata te botannaomata, bwa ngkai e a rin Tabiteuea Meang iaan te Oota aio, ao a na bon bane n teimatoa n wakinako bwaai ni kabane n aron te reirei ibukin te kauoua n teem, te mwakuri, te mwamwananga i marenan Tabiteuea Meang ma abamakoro nako ni kaineti ma kainibaire ke SOPs ake e tia n kawenei ami Tautaeka. Ibukiia taan reirei ma ataein te reirei ake a na reirei I Teabike College iaon Tabiteuea Meang, a na bon bane n kawakinaki ke n quarantine n moan rokoia n ana tabo te reirei ao aio are e kabaeaki iai te Kauntira bwa e na ibuobuoki iai ma ana taan mwakuri nako.

N reitaki ma aio, ao e arora bwanaana n bubuti ami Tautaeka nakoia Kauntiran abamakoro ake iai kauarinan ke secondary schools iaoia bwa a na ibuobuoki naba n te itera aio n te aro bwa ataei ao taan mwakuri ake a roko mai itinanikun aia abamakoro a bane n butimwaeaki raoi ao man kawakinaki n ana tabo te reirei n te aro bwa e naaki rootaki waakin ma butin te reirei.

----------------------

(Bairiki, Tarawa, Wednesday 1st June 2022) --- The Ministry of Health and Medical Services has confirmed that several persons in North Tabiteuea have tested positive for COVID-19.

The testing was carried out by a special medical team from the MHMS which arrived in North Tabiteuea on Saturday 28th of May 2022. As the safety of the public is paramount, the Government has declared that North Tabiteuea will be included in the list of islands affected by COVID-19. These islands need to adhere to the SOPs put into place by the Ministry of Health and Medical Services along with the new Curfew Order guidelines which are effective until the 10th of June 2022.

In light of this, the new Curfew Order states that all schools will commence for Term 2, Government work will continue as normal and travellers between North Tabiteuea and other islands need to follow the SOP guidelines strictly. The North Tabiteuea Island council will be responsible for ensuring that all students and teachers who arrive in North Tabiteuea will be quarantined on school compounds as per the SOP requirements.

The Kiribati Government further appeals to all Island Councils which currently house Secondary Schools on their islands to assist in ensuring that all students and teachers are quarantined upon their arrival to maintain the safety and well-being of students along with the general public.

Press Release