Te mwamwanga imarenan abamakoro aika covid-19

Date

Kaukan te mwamwangana imarenaia abamwakoro ake e a tia n butinako iaoia te COVID-19 ma Tarawa Teinainano ma Betio.

(Bairiki, Tarawa, Kaonobong 26 n Beberuare 2022) ----- E a tia te Tautaeka ni baireia bwa e a okira arona ngkai te mwamwananga irouia bwatintia imarenan Tarawa Teinainano ma Betio ao abamwakoro aika Makin, Abaiang, Tarawaieta, Aranuka ao Abemama, are ea tia n rotaki n te COVID-19 ni moa man te bong ae te Kaonobong 26 n Beberuare 2022.

Aio te babaire ae e boou ni kaeti ma aron te mwamwananga ni bwatintia imarenaia abamwakoro aikai are e na riai n iraki nanona n raonaki naba ma babaire ake kanoan te ota ibukin te kainiin ibukin Tarawa Teinainano, Betio, Buota ao Butaritari are e bwainaki ngkai, n taorimwiin aia bubuti Kauntiran Abamwakoro aikai ibukin buokaia aia botannaomata n raonaki ma aia taan mwakuri ao ataein te reirei ake a kainanoa te mwamwananga n okirii aia reirei, aia mwakuri ao aia utu n aia abamwakoro.

Ni kaineti ma te babaire ae e boou aio ao e na riai n reke moa ana kariaia te Kauntira n abamwakoro akanne iroun ana Aobiti Te Beretitenti imwaain kaukan te mwamwananga ma Tarawa Teinainano ma Betio. Taan mwamwananga ake aia ririki 18 ao iaona, a na riai n tia ni koro itiia n totoko ibukin te COVID-19, aio are e katabeaki naba iai te tia kabuta te bao ni mwamwananga bwa e na kamatoa te itera aio. A na kainibaaire riki MHMS ake tabeua ibukin naba te mwamwananga (SOP) n aron rabunan te ubu, a na riai n iraki nanoia n tain te mwananga irouia bwatintia ao taan mwakuri n te bao ni mwamwananga ngkai e rangin kakawaki bwa e na kauarerekeaki butinakon te Aoraki ae te COVID-19 nakon aba aikai.

E kukurei n taekina ana Aobiti te Beretitenti bwa a tia n roko aia kariaia Kauntira man abamwakoro aikai Makin, Abaiang, Tarawaieta, Aranuka ao Abemama ai ngaia are ea kona n waaki te mamananga imarenan abamakoro aikai ao Tarawa ma Betio man te bong aio. Nikiraia abamwakoro ake e tuai buti iai te COVID-19, a na bon tiku moa n aroia n totokoa butin te Aoraki aio ibukin mauriia.

---------------------------

Government has lifted travel restrictions for passengers travelling between South Tarawa and Betio and several outer islands which already have COVID-19 community transmission such as Makin, Abaiang, North Tarawa, Aranuka and Abemama effective from Saturday 26th February 2022.

This new decision is in addition to the current measures in place under the Alert Level 3 for South Tarawa, Betio, Buota and Butaritari in response to the requests received from these islands to allow staff, students and those stranded in Tarawa to return to their workplaces and to their families.

Under this new order, the approval of the Island Council must reach the Office of Te Beretitenti before travels are allowed between South Tarawa, Betio and the island. Passengers of 18 years and over must have been fully vaccinated before they can travel. Vessel operators must ensure that this requirement is followed. Other SOP requirements in relation to traveling must also be followed by passengers and crews.

The Government is pleased to advise that approvals from Island Councils of Makin, Abaiang, North Tarawa, Aranuka and Abemama have been received, hence travel can commence between South Tarawa and Betio and the outer island. The remaining islands will remain as usual until a new decision is made.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: tteabo@ob.gov.ki