20 new covid-19 cases and curfew order extension

Date

Uangaun (20) aika reke manin te COVID-19 irouia ao reitaki nako te curfew order.

(Bairiki, Tarawa, Kaabong 17 n Beberuare 2022) ----- E a tia te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki ni kamatoa bwa 20 ngkai mwaitin keiti aika a boou n iai irouia te COVID-19.

E kamatoaki man te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki bwa keiti aika 20 aikai, a bon bane n kuneaki iaon Tarawa Teinainano, Betio ma Buota bwa 14 ake a kamatoaaki rinanon te PCR lab test ao onoman (6) ake a kamatoaaki rinanon te tutuo ae e tawe ke te Rapid Antigen Test (RAT).

Are nanona ngkanne bwa n te tai aei ao ikotan mwaitiia aika a tia n reke n te Aoraki ae te COVID-19, ai bon 2,757. Angaun ma uoman (42) ake bwatintian te kiba mai Biiti ao 2,715 ake a kuneaki itinanikun taabo n katantan iaon Tarawa Teinainano ma Betio ao Buota n te mwaiti ae 2465; 120 iaon Butaritari; 49 iaon Tarawaieta; 45 iaon Abaiang; ao 18 iaon Abemama, ao n reitaki naba ma keiti aika a boou ake a kamatoaaki n te bong aei iaon Abaiang ao Tarawaieta aika 18.

E riibotinna naba te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki bwa iai 146 ake a marurung ngkai man te Aoraki aei iaon Tarawa Teinainano, Betio ao Buota. Ikotaia ni kabane aika a tia n n marurung man te aoraki aio ai bon 715. Mwaitiia aika a tia ni kabuanibwai maiuia e bon tiku n arona are ruaman (9) ao aika a tararuaaki ngkai n te isolation center e a keerake nakon aman (4) imwiin riniia uoman n te bong aei bwa temana 83 ana ririki ao temana 77 ana ririki.

N te tai aei ao ti teimatoa ni mena inanon te kateniua n rietaata ni kauring ke Alert Level 3 ma kaanauan riki tain te kainin (lockdown) nakon te Kanimabong 18 n Beberuare, 2022 ibukin Tarawa Teinainano, Betio, Buota ao Butaritari. Abamakoro aika auakan ma Tarawa a bon karinaki naba iaan te kainin aio n aron Tarawa ieta, Maiana, Abaiang, Marakei ao Abemama.

E teimatoa n kauring te Tautaeka ibukin kakawakin kabonganan te rabuna n ubu n taainako, te tauraroa are 2 te miita, te tebobai ma te tobu imwin tauan te bai iroum ao bwainakin te kakaitiaki n tainako. E kauring Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki ba aikai angaa aika e na rangi n ibuobuoki n kauarerekea ao totokoa butinakon te Aoraki aio.

Ibukin butinakon te Aoraki ao e a tia n baireia te Tautaeka bwa e na reitaanako te kaninin inanon uoua riki te wiiki ni moa man te Kanimabong aei 18 n Beberuare 2022 ni karokoa 4 n Maati, 2022. Rongorongon aio ae e bwanin e na manga bon katanoataki nte tai ae waekoa.

--------------------------

The Ministry of Health and Medical Services has confirmed 20 new COVID-19 cases.

According to a report, the Ministry of Health and Medical Services confirmed that the 20 new community cases were found on South Tarawa, Betio and Buota whereas 14 cases were confirmed through PCR lab test and 6 cases were confirmed through Rapid Antigen Test.

The cumulative total of COVID-19 cases in Kiribati is now 2,757 which comprises of 42 imported cases and 2,715 community cases on South Tarawa, Betio, Buota, Butaritari, North Tarawa and Abaiang. Recorded community cases found on South Tarawa, Betio and Buota is 2,465; Butaritari 120, North Tarawa 49; Abaiang 45; Abemama has 18 cases and the 18 new cases confirmed yesterday for Abaiang and North Tarawa.

The Ministry of Health and Medical Services also reported that 146 new cases have recovered and are from South Tarawa, Betio and Buota. This brings the total number of recoveries to 715. The number of death cases remain at 9. Apart from that, two new cases admitted to the isolation center for monitoring and further medical treatments include an 83 and 77 years old, bringing the total to 4 cases now at the isolation center.

The orders under Alert Level 3 are still in effect with the extension of lockdown for another week, and the public is advised to strictly follow the Ministry of Health and Medical Services Standard Operational Procedures. The public is asked to take extra care and look after their elderly parents and relatives, as they are vulnerable and to ensure that they complete their vaccinations and to be taken to hospitals when they feel sick.

Due to the rapid spread of the virus, the Government has decided to extend the curfew for another two more weeks starting from this Friday 18th of February 2022 until Friday 4th March 2022. Full details of the curfew will be shared later.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: tteabo@ob.gov.ki