Covid-19 confirmed cases reach 266

Date

Ribotinaki nimangaun ma ruaman (59) aika a manga kuneaki n iai manin te COVID-19 irouia ao Ononam (6) aika a boou inanon te tabo ni katantan

(Bairiki, Tarawa Kaonobong, 29 n Tianuare 2022) ----- E a tia te Botaki ni Mwakuri ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki n ribotinna bwa ai manga onongaun ma niiman (65) riki aika a reke irouia manin te COVID-19 n te tai aio. Mai ibuakon te mwaiti aio ao onoman (6) ake a manga kuneaki n reke irouia inanon te tabo ni katantan.

A tia n kuneaki aomata aika a boou aikai rinanon karaoakin tutuoakin aia katoto (samples) rinanon te PCR test are a kuneaki nimangaun ma teniman (53) ao tengaun ma uoman (12) imwiin tuoakiia n te bwai n tutuo (Rapid Antigen test) n kiriniki (clinic) ake a kawarii.

Te mwaiti ae e boou aio a bon kawakiniia iaan mwengaia ibukina bwa bon akea moa aia kanganga n te tai aio. Ibukia nake a manga tibwa kuneaki inanon te tabo ni katantan a bon tiku n kawakinaki ikekei.

Are nanona bwa mwaitiia ngkai aika a tia n reke irouia te Aoraki aio ai bon uabubua onongaun ma onoman (266) bwa ai angaun ma uoman (42) ake bwatintia ake a roko mai Biiti ao uabubua uangaun ma aman (224) ngkai ake a kuneaki itinanikun taabo ni katantan. Mai ibuakon te mwaiti aio ao ruaman (9) ake a kuneaki ao ni kawakinaki iaon Butaritari.

E bon tiku naba ngkai arona babaire ake a irekereke ma te kateniua n rietaata n katauraoi ke Alert 3. Ibukin maurira ao kauarerekean butinakon te Aoraki aio ao e a butiiaki te botannaomata bwa kam na moanibwaia marurungimii, katoka te nakonako ao ni kateimatoaa te ongotaeka ao iran nanon ana kainibaaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki. E rangin kakawaki kabonganaakin rabunan te ubu bwa e na kauarerekea ewekakim nte aoraki, te tauraroa, te tebo bai ma te toobu ao ai bwainakin te kakaitiaki n taainako.

A butiaki kaaro ao naake iai aia ataei bwa a na tararuaiia raoi aia ataei bwa a na aaki nakonako ke ni kitani mweengaia n te tairiki bon ibukin mauriia ao mauriia kaain mweengaia.

TRANSLATION-

The Ministry of Health and Medical Services has confirmed 65 new positive community COVID-19 cases. Six (6) out of this number are new cases inside the quarantine center at the School of Nursing and Health (SONH) in Bikenibeu. 53 cases were confirmed through PCR lab tests while the remaining 12 cases were confirmed through rapid antigen tests conducted at clinics.

The new community cases are home quarantined given that they display only mild symptoms. For the six new cases they are still in quarantine.

In light of the new cases confirmed, the cumulative positive cases is 266 which comprises of 42 imported (including the newly found 6 cases inside quarantine) and 224 local cases that includes the 9 cases found in Butaritari Island.

The orders under Alert Level 3 are still in effect therefore the public is advised to strictly follow the Ministry of Health and Medical Services Standard Operational Procedures and comply with the curfew order to safeguard themselves and their families from this pandemic.

Press Release