Kauring: Tararuaia raoi ami kara man Covid-19

Date

A kauringaki te botanaomata bwa a na tararuaia raoi aia kara man te COVID-19.

(Bairiki, Tarawa, Katenibong, 16 n Beberuare 2022) ----- E anga ana kauring te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki nakon te botanaomata te ibuobuoki iaon tararuaakia aia kara bwa ana mano man te Aoraki aei.

E anga ana kauring te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki bwa e kakawaki ae a moanibwaiaki n nikiraki kaara nakon te Onaoraki ngkana iai namakin te Aoraki irouia ibukin kawaekoaan karekean te ibuobuoki nakoia. E anga ana kauring iaan noran rikiraken te mate irouia kaara ngkai angina aika uotaki nakon te On-aoraki a bon kakaiaki, a tuai n itinaki ke n koro itia ibukin katanakia man te COVID-19.

Kanikina aika a kona n kaoti nakoia kaara bon te bekanako, te mumuta ae korakora, te maraki ni bwaabwa, te kanganga ni ikeike ao a mwaiti riki. E kakawaki ae ko moantaai n nikira am kara nakon te Onaraoki ngkana iai namakinan ao norakin aio ibukin tarauakina.

A butiaki naba te botannaomata bwa ana ibuobuoki n taraia bwa a riai n tia n koro itia, ao ngkana e tuai, a riai ni moantaai n nikiria nakon te kiriniki. E kakawaki naba ae kam tararuai marurungia ami kaara n aki kakarokoia aika COVID-19 irarikia ngkai a rangin kakai rotaki nte Aoraki. E kakawaki naba ae kam teimatoa n irii kainibaire ibukin totokoan butinakon te COVID-19 bwa aonga n tan ami kaara man te Aoraki aio.

--------------------------

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati

Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: tteabo@ob.gov.ki