Lock down extension: TUC ma BTC ao Buota

Kaanauakin riki kainakin (lock down) Tarawa Teinainano ma Betio ao Buota.

(Bairiki, Tarawa Kaabong, 27 n Tianuare 2022) ----- E a tia te Tautaeka n baireia bwa ena manga reitanako riki kainan (lock down) Tarawa Teinainano ma Betio ao Buota inanon itiua (7) riki te bong ni moa man te Kanimabong 28 Tianuare 2022 ao n toki n te Kanimabong 4 Beberuare 2022. Irarikin anne ao ea tia naba n kamatoa te Tautaeka bwa ena manga kaanaua riki Katanoataan te kabuanibwai iaon Kiribati ae bwanin (Proclamation of a State Disaster) ibukin wakinakin mwakuri n totoko nakon butinakon te aoraki ae te COVID-19 ibukin tenibwi (30) te bong ni moa man te Kaonobong 29 Tianuare 2022 nakon 28 bongin Beberuare 2022. E kamatoaaki bwa e bon tiku naba arona Tarawa Teinainano ma Betio iaon te Kateniua n rietaata n katauraoi ke Alert Level 3.

N irekereke ma kananauakin te kainiin (lockdown) ao a bon tiku naba babaire ake a bwaka iaan te kateniua n rietaata n katauraoi ke Alert Level 3 n aron aikai:

1. Kainan te nakonako inanon 24 te aoa

2. Ana tabo ni mwakuri ma ana kambwana te Tautaeka ana bane n in ao ni waaki ni mwakuri man mwengaia, ma a na bon tii uki taabo ake a rangi ni kainanoaki ibukiia te botannaomata n aron aikai:

 Te On Aoraki

 Te Ikotaki ni Bureitiman

 Te Bangke

 Te KPA

 KOIL ao taabo ni bwaa ao gas stations

 Bitineti ake a kaboonakoi amwarake ma mooi n ikotaki ma KCDL ibukin kanaia maan

 Aobitin Kaneweaba, Bitineti, Karaobwai ao Boboti

 Vodafone ao Oceanlink

 Aobitin te Mwane ma Customs

 Bootaki ni Kanakobwana ao Karekerongorongo

 PUB

 Aobitin Tauan Kanoan Boong

 Aobitin Kamweengaraoi ibukiia Aine ma Ataei

 Botaki ni Mwakuri ibukin Rongorongo, Reitaki ao Mwamwanga.

 Bao ni mwamwananga i taari ao kibakiba

 Te Red Cross

 Te KFHA

 Kiribati Fish Limited (KFL)

 Central Pacific Producers Limited (CPPL)

3. Ao tabeua riki rabwata ake e bon noori riaina te Tautaeka bwa a na riai n uki n tain naba te kainiin ae imwaaira aei, ma ana riai moa ni karekea ana kariaia ana Aobiti te Beretitenti.

4. Bitineti n aroia wholesalers ao titoa (retailers) ake a kabonakoi amwarake ao bwainaoraki a na teimatoa n uki ibukin te botanaomata.

5. Aomata nikabane a na riai n tiku iaan mwengaia ao n aki nakonako – ana bon tii kona n nakonako ibukin karekean kainano aika riai n aron kabooan te amwarake, te bwaa, te karatiin ake a na riai ni katiai man 6am n te ingaabong nakon 2pm n te bwakantaai.

6. Kam kaungaaki bwa kam na bon boobwai n ami aono ke ami kaawa ngkana arona bwa a reke ami bwai iai man te aoa 6 n te ingabong nakon 2 n te bwakantaai. Ibukin kawaran kaawa riki tabeua ao e na kainakoaki te kariaia man ana Aobiti te Beretitenti.

7. Te akawa n tain te bobwai n are imarenan te aoa 6 n te ingabong nakon 2 n te bwakantaai e uki ma bon tia man taan karaun ke taan akawa iaon te booti ae a kariaiakaki. E taburoroko bwa ana aerake n abamakoro riki tabeua ma bon ti te tabo are a mwananga mai iai.

8. E na aki buti bao ni mamananga (bus).

9. Taabo ni mooi nangkona, mooi manging ao taabo n takakaro a na bane n in.

10. Bobotaki ni kabane a bane ni katokaki.

11. Te nako n te onnaoraki ma kiriniki a kariaikaki ni kaineti ma ana kainibaaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki.

12. Mwamwanangaia kaibuke ao kiiba a bon kaukaki ibukin karokoan te bwaa, bwaai n aoraki ao kaako nako aonaba ri taari ao n te kibakiba ma akea bwatintia ae kariaiakaki. Bon ti bwatintia mai Tarawa ake a bae I aonnaba ae a na kariaiakaki n toka n oki nako Tarawa ma a na riai n ira naba nanon te kainibaire ibukin te mwamwananga.

13. E na toki te mwamwananga imarenaia abamwakoro nako.

Rongorongon Buota

Ni kaeineti ma te kainibaire are ea iraki nanona ngkai iaon Tarawa Teinainano ma Betio ibukin kauarerekean te mwaingin irouia te bontanaomata ao ena bon kainanoaki naba te kariaia man ana Aobiti Te Beretitenti ibukin te rinnako ke te otinako mai Buota ibukia ake a kainanoaki bwa ana mwakuri ke kainano riki tabeua n ai aron ae e karaoaki n taabo ake a mwaakenaki iaon Tarawa Teinainano ma Betio ao n tararuaki irouia Buretiman n te tai aio. Te katoto teuana bon kainanoakin te kariaia ibukin te mwainging mai Betio nako Bairiki.

Irarikin naba aio ao ena iai te mitiin n buumwane (EFTPOS machine) e na karokoaki i Buota ni buoka kainanon te botanaomata ibukin te buumwane ao te bobwai.

Ibukin maurira ao kauarerekean butinakon te Aoraki aio ao e a bubutiiaki te botannaomata bwa kam na moanibwaia marurungimii, katoka te nakonako ao ni kateimatoaa te ongotaeka ao iran nanon ana kainibaaire te Botaki ibukin te Mauri ao Katoki Aoraki n aron kabonganaakin rabunan te ubu, te tauraroa, te tebo bai ma te toobu ao ai bwainakin te kakaitiaki n taainako.

A butiaki kaaro ao naake iai aia ataei bwa a na ibuobuoki n tararuaiia raoi aia ataei bwa a na aaki nakonako ke ni kitani mweengaia n te tairiki bon ibukin mauriia ao mauriia kaain mweengaia.

A butiaki te botanaomata ba ana karokoi aia bubuti ibukin nakonakoia nakon te Kaonobong ao te Taabati nakon ana Aobiti te Beretitenti imain te aoa 4 ni bakantaain te Kanimabong 28 Tianuare, 2022. Kambwana, Bitineti ao Aobiti ake iai a tia n roko aia bubuti nte wiiki aio a na manga bon kananauaki ami bubuti ni kariaia.

Te Tautaeka e na teimatoa n kanakoi rongorongo ibukin ana atatai te botannaomata.

----------------------------------

The Government has decided to extend the lockdown period on South Tarawa, Betio and Buota for 7 more days effective from 6am Friday 28 January 2022 to 6am Friday 4 February 2022. Furthermore, Te Beretitenti has also signed the extension of the Proclamation of a State Disaster to prepare for and manage the impact of novel corona virus 2019 (COVID-19) pandemic for another 30 days effective from Saturday 29 January 2022 to 28 February 2022, following the first proclamation made on 22 January 2022.

Noting that South Tarawa, Betio and Buota are still on alert level three, the following measures are still in effect:

Delivery of cargoes, fuels and medical supplies by vessel or air service will continue to the outer islands with no passengers allowed. Only those stranded in the outer islands are allowed to return to Tarawa provided they meet health travel requirements. No travels between the outer islands are allowed.

1. Lock-down with 24 hours curfew.

2. All Government Offices and SOEs will be closed and work remotely from home, except for essential and emergency services.

• Hospital services

• Police services

• Banking services

• Kiribati Port Authority

• Kiribati Oil Company and gas stations

• Wholesalers and retailers selling food and essential items including Kiribati Copra Development Limited

• Ministry of Finance and Economic Development

• Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives

• Telecommunication service providers

• Public Broadcasting Authority

• Public Utilities Board

• Kiribati Meteorological Service

• Ministry of Women, Youth, Sport and Social Affairs

• Ministry of Information, Communication and Transport

• Shipping and Aviation service providers

• Kiribati Red Cross Society

• Kiribati Family Health Association

• Kiribati Fish Limited (KFL)

• Central Pacific Producers Limited (CPPL)

3. And other essential services that the Government deems necessary during the lockdown. These additional services require prior approval of Office of Te Beretitenti.

4. All essential service providers (food wholesale and retail) from the private sector will remain open to the public from 6am to 2pm.

5. People MUST stay at home – may only leave their homes for essential work or to access emergency services.

6. Access to shops for food shopping and other essential services will be zoned to limit the movement of people within their neighbourhoods or villages from 6am to 2pm. Movement to other villages requires prior approval of the Office of Te Beretitenti.

7. Fishing during shopping hours from 6am to 2pm is hereby allowed and that fishing boats or net fishing near shore is restricted to a group of 4 or a maximum of 4 crew for fishing boats. All fishing boats are not allowed to visit other villages or islands apart from their point of origin.

8. Public transportation services will cease during the lockdown.

9. All kava bars, liquor bars, and night clubs will be closed.

10. All kinds of social gatherings are banned.

11. Access to hospital services will be conducted according to the Ministry of Health and Medical Service guidelines as earlier announced.

12. Delivery of cargoes, fuels and medical supplies by vessel or air service will continue to the outer islands with no passengers allowed. Only those stranded in the outer islands are allowed to return to Tarawa provided they meet health travel requirements.

13. No travels between the outer islands are allowed.

Update for Buota

The 10 days lockdown of Buota is now uplifted, however, people’s movement in and out of Buota will be restricted like the rest of South Tarawa. This means that those wishing to enter or leave Buota for work or for other essential purposes will need to obtain a pass from the Office of Te Beretitenti (OB), similar with the movement of people between containment zones such as Betio to Bairiki.

In addition to the above, an EFTPOS machine will be made available in Buota for those needing to withdraw cash or for purchasing essential needs.

The public is advised to continue to strictly follow the Ministry of Health and Medical Services Standard Operational Procedures and comply with the curfew order to safeguard themselves and their families from this pandemic.

All requests for this weekend (Saturday 29th and Sunday 30th of January) passes are to reach the Office of the Beretitenti before 4pm on Friday 28th January 2022. For Companies, Businesses, Ministries and Diplomatic Missions whose requests have been approved this week, these will be extended for the curfew period.

Government will continue to provide regular updates to the public for their information and safety.

Press Release