Reitan riki te kainiin 23 riki te bong

Date

(Bairiki, Tarawa Kaabong, 12 n Meei 2022) -----Ibukin moanibwaian maurin te botannaomata ao e a tia ami Tautaeka ni katamaroaa te Kauring ke te Alert Levels ni kaineti ma butinakon te aoraki ae te COVID-19 iaon Kiribati ao ni baaireia bwa e na manga reitinako riki te kainiin n te maan ae 23 riki te bong ni moa man te Kaabong 12 bongin Meei ni karokoa 3 n Tuun 2022, rinanon te Kateniua ni Kabane ni Kauring ke Alert Level 3(b).

Man ana riiboti Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki iaon butinakon te Aoraki ae te COVID-19 ao e kamatoaaki bwa e teimatoa n tiku n arona uarereken mwaitin keiti ake a ribotinaki man abamwakoro ake a tia n rootaki n te COVID-19. E kakawaki bwa e na mataata iroun te Botannaomata bwa ngkai e a roko iaon abara te Aoraki aio ao ti a riai n rabakau arora ni maeka ma ngaia ao ni kauarerekea aron butina n aroia naba Aoraki aika a eweewe n aron te Kangenge, te Korera ao a mwaiti riki.

N aron are e teretere ma imwiin ana kamatebwai ana tiim Aotiteria ae AusMAT ao Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki ao e kakawaki bwa a na riai ni bane n itinaki ao ni koro itiia koraki ake a katauaki bwa a riai n itinaki. N reitaki ma aio ao e kakawaki bwa e na teimatoa irakin nanon kainibaire ma kaetieti (SOP) ake e a tia ni kawenei Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki n aron bwainakin te rabuna n ubu, akean te babaware ma te tebo bai ao ni waaki nako te kainin.

Ibukin mataatan te botannaomata ni kaineti ma te Oota ae boou aio ao a bon tiku n aroia babaire ake a tia ni bwainaki n te Kainin n te uoua (2) ni wiiki ae e nako, ma aikai bitaki tabeua aika a kakawaki bwa e na ataia te botannaomata are e na bwainaki ibukiia abamakoro aika Makin, Butaritari, Abaiang, Tarawa Teinaieta, Tarawa Teinainano, Betio, Aranuka and Abemama:

• E na teimatoa n akea te nakonako man te aoa teuana (1) n te karangaina nakon aua (4) nte karangaina;

• Mwamwananga nako aonnaba ni ikotaki ma aaba ake a tuai roko iai te COVID-19 ao imarenaia abamwakoro nako (inter islands) e a uki ma e na taraaki ma mwaawan te auti ni katantan ao n iraki nanon te kainibaaire (SOP) n aron aikai; te tutuo imwaain te mwananga, kawakinam bon iroum (self-quarantine), raoiroin mwiin am tutuo imwaain kibam, Tenibong (3) am bong n rin n te tabo ni katantan iaonnaba, ao raoiroin mwiin am tutuo imwaain ae ko kaotinakoaki.

• A kabaeaki Kauntira bwa a na karekei aia auti ni katantan ibukin te itera aio. Ibukin waakinan te reirei ibukin Term 2 ao abamwakoro ake iai te Kauarinan iaoia, a na kabonganaa ana tabo te reirei bwa taabo ni katantan ni kaaitaraa mwaitiia Ataein te reirei ma Taan Reirei.

• A teimatoa n kabaeaki Bureitiman bwa a na kamatoai nanon babaire iaan te Oota ae e boou aei.

E kawenea ana kaoriori ae e mangori ami Tautaeka nakoimi kaain Kiribati ni kabane ao ni bubuti bwa Ti a moanibwaia maurira man te Aoraki aio. Kakoaua raoi bwa a bane n itinaki ao ni koro itiia kaain ami utu ake a riai n itinaki n reitaki ma moanibwaiakin kamanoaia ami kara bwa a na riai n reke irouia aia kateniua n iti (booster dose) n raonaki ma ake a bon rangi ni kai rootaki man te Aoraki aio n aron are e a tia ni kamataata Botakin te Mauri ao Katoki Aoraki.

E teimatoa ngkai ami Tautaeka ni baarongaa aron te iti ibukiia ataei ake man 12 nakon 18 te ririki, ao aio are e na manga bon katanoataaki n te tai are e tauraoi iai.

----------------------

Government has decided to further extend the lockdown period for 23 more days effective from 4pm Thursday 12th of May until 4am on Friday 3rd of June 2022 under Alert Level 3(b).

Based on the low number of new daily cases detected in the community for the islands affected by COVID-19, along with reports from Medical Team from Australia (AusMAT) and Ministry of Health and Medical Services, Government has decided to undertake a sustained and managed approach to manage the COVID-19 risks.

This approach reflects on the need to move to living with the virus whilst allowing critical economic activities and consideration for islands that are still COVID-19 free.

As the curfew measures will be relaxed overtime, Government stresses that vaccination remains a high priority for the health and wellbeing of the Kiribati people including SOPs such as wearing of masks, no spitting and washing of hands.

Subsequent to the decision pertaining to this extension, curfew order used for the last two weeks remains the same with new measures now put in place for the public to strictly comply with. These new measures which will only apply on the islands of Makin, Butaritari, Abaiang, North Tarawa, South Tarawa, Betio, Aranuka and Abemama are as follows:

• Curfew hours will commence from 1am until 4am.

• Travels to the outer islands and inter island travels are now allowed depending on the availability of quarantine centre on the island and with strict compliance with the travel requirements such as tested before travel, self-quarantine, tested negative before travelling, three (3) days quarantine on the island and tested negative before release.

• Councils are responsible to make preparations for designated quarantine center on their islands. For islands with Senior Secondary Schools, secondary school facilities will serve as quarantine centre to cater for the large number of students and staff.

• The Kiribati Police Service will continue to monitor for compliance to measures in place by the general public.

In light of this, the Government appeals to the general public to strictly comply with the health safety measures and those who have reached 60 years and above to take their booster doses at nearby clinics. Those who have not yet completed their two doses are encouraged to do so. Arrangements are currently underway to vaccinate those aged 12 to 17 years and this will be announced once ready.

###

For more info, contact:

Communications& PR Unit, Office of The President, P.O Box 68, Bairiki, Tarawa, Republic of Kiribati Tel: +686-75021183, Fax: +686-75021466, Mobile: +686-73026636; E-mail: tteabo@ob.gov.ki

Press Release