Uki te akawa ma bwaina te ongotaeka nakon babaire

Uki te akawa man te Kaabong 27 n Tianuare 2022

(Bairiki, Tarawa Katenibong, 26 n Tianuare 2022) ----- E a tia te Tautaeka ni baaireia bwa te akawa irouia kaain Tarawa Teinainano ma Betio e nang uki man te Kaabong aei ae 27 n Tianuare 2022 imarenan taai aika man te aoa 6 n te ingaabong ni karokoa te aoa 2 n te bwakantaai.

Ibukin kauarerekean angan butinakon te Aoraki, ao bon tii aman aomata ake a katauaki bwa a na toka n te booti ao te mwaiti aei e kaineti naba taan karaun imataniwiin te aba. Kabonakoan te ika e bon tiku naba n arona are ira te tai ni kabobai man te aoa 6 nte moaningabong nakon te aoa 2 nte bakantaai.

----------------------------------

Government has decided to allow fishing on South Tarawa and Betio from 6am to 2pm, effective from Thursday 27th January 2022.

Only 4 people will be allowed to be on a boat or part of a group fishing near shore.

 

Press Release